Image by Milada Vigerova

אור הרמב"ם - לִפְקֹחַ עֵינַיִם עִוְרוֹת

"בְּשֵׁם ה' אֵל עוֹלָם"

קריאה לדרך האמת

בקריאתו ההיסטורית המהדהדת של אברהם אבינו (בר' כא, לג), פותח רבנו הרמב"ם את כל ספריו. וכך כותב מָרי יוסף קאפח ב"מורה הנבוכים": "ברור כי פתיחה זו באה בעקבות האמור באברהם אבינו [...] לרמוז כי פעולתו בספר זה היא המשך קריאתו של אברהם לפרסם את אמִתַּת יחוד ה' בעולם".

הרמב"ם ראה את עצמו כממשיך דרכו של אברהם אבינו, ממשיך דרכו המחשבתית והפילוסופית, ממשיך דרכו בקריאה לכל באי עולם לייחוד ה', וממשיך דרכו בעמידה איתנה ונחושה כנגד דעות נפסדות והשקפות זרות.

וזו הסיבה שרבנו פותח את ספרו "משנה-תורה" ב"ספר המדע" - בהלכות שמטרתן להאיר את שׂכלו של האדם בדעת, לרוממו לבחון ולבקר חידושים בעין המחשבה, לְשַׂגְּבוֹ למעלת אהבת האמת, ולהדריכו ליסוֹד היסודות ועמוד החכמות – לידיעת ה' יתעלה ויתרומם.

הבבא סאלי - שיר לכבודו
עובדיה יוסף כמו פרסומת קוקה קולה
הנד-נד של עובדיה יוסף