פנינים מדברי רס"ג

מתוך פירושו למשלי

מאת אדיר דחוח-הלוי

הרעיונות המובאים לעיל פורסמו במסגרת ה"קול קורא" לפרסומי אור הרמב"ם הנשלחים בדוא"ל, ויש בהם גם רעיונות אשר אינם מפירוש רס"ג למשלי