top of page

מתורתו של רס"ג

מתוך פירושו למשלי

מאת אדיר דחוח-הלוי

הרעיונות המובאים לעיל פורסמו במסגרת ה"קול קורא" לפרסומי אור הרמב"ם הנשלחים בדוא"ל, ויש בהם גם רעיונות אשר אינם מפירוש רס"ג למשלי

מאמרי הקול הקורא בשנת תשפ"ג

להלן המאמרים הקצרים שפורסמו בקול הקורא לפני שנת תשפ"ב.

בדף הראשון והשני, וכן בשני המאמרים הראשונים שבדף השלישי

מובאים המאמרים שפורסמו בשנת תשפ"א ואשר מופיעים כבר לעיל.

bottom of page