מטרת המזוזה – ביקורת רבנו על שר"י

מהי מטרת המזוזה? האם מטרתה לשמש כסגולה לשמירת הבית? או שמא היא נועדה לבטא רעיון נעלה ונשׂגב? נחל אפוא את דיוננו בבדיקת מהותה של מצות המזוזה, בעיון בפסק רבנו בהלכות תפילין ומזוזה (ספ"ו), וכֹה דבריו:


"חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. ובכל עת שיכנס וייצא [מביתו] יפגע [=יתבונן במזוזה וייזכר] בייחוד שמו של הקדוש-ברוך-הוא, ויזכור אהבתו, וייעור משנתו ושגייתו בהבלי הזמן. ויידע שאין שם דבר העומד לעולם-ולעולמי-עולמים אלא ידיעת צור-העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים: 'כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו – מוחזק לו שלא יחטא. שהרי יש לו מזכירין רבים, והן-הן המלאכים שמצילין אותו מלחטוא, שנאמר: 'חֹנֶה מַלְאַךְ יְיָ סָבִיב לִירֵאָיו וַיְחַלְּצֵם' [תה' לד, ח]".


תכלית המזוזה היא להזכיר לאדם את ייחוד ה' ידיעתו ואהבתו בכל עת שייכנס וייצא מביתו. תזכורת זו נועדה לחזק את עמידתו הרוחנית של האדם כנגד סערות היום-יום ותהפוכות הזמן המתרגשות ובאות על האדם והאומה. זכירת בורא-עולם מחזקת את הקשר עמו, ומחדשת בקרב האדם כוחות-נפש אשר מרוממים ומשׂגבים אותו מפני הסכנות המשברים והפיתויים האורבים לו-לאדם מדי יום ביומו, ואף מסייעים לו לקשור את נפשו בידיעת צור עולמים.


רבנו הרמב"ם מדגיש בהלכה, כי המלאכים-השומרים הם המזכירים אשר מזכיר