קארו – מגדולי מחללי שם שמים (ח"ב)

בפירושו להלכות תלמוד תורה (ג, י), יוסף קארו מגלה את נבלותו וסכלותו, נבלותו – כי הוא התיר ליהנות מדברי תורה והִתעה את הרבים לחלל-שם-שמים, וסכלותו – כי בין תירוציו אנו מוצאים שוב ושוב ראיות עקושות ואף ראיות דמיוניות מפשטי אגדות חז"ל, כאילו יש להבין את אגדות חז"ל כפשוטן, וכאילו ראוי להביא ראיות מן הנמנעוֹת! נראה שהוא לא למד את פירוש רבנו לפרק חֵלק, שהרי הוא כמעט ואינו מזכיר את פירוש המשנה, או שהוא למד, אך שכלו המזוהם מן הכסף לא הבין מאומה, "לֹא רָאוּ אוֹר בָּהִיר הוּא בַּשְּׁחָקִים" (איוב לז, כא).


בחלק הראשון ניתחנו את ארבעת התירוצים הראשונים של קארו בפירושו להלכות תלמוד תורה שם (ג, י), ובחלק זה נוסיף לעיין בדבריו וננתח את תירוציו הבאים בפירושו שם.


התירוץ החמישי


תירוצו החמישי של קארו נוגע לראיית רבנו מרב יוסף, וכֹה דברי רבנו בפירושו לאבות (ד, ז):


"רב יוסף עליו השלום היה סבל קורות, ואומר: 'גדולה מלאכה שמחממת את בעליה', כלומר, שבזמן שיגעים איבריו [...] במשא הקורות הכבדים, היה מתחמם גופו בלי ספק, והיה שְׂבע-רצון בכך ושמח בו, ויש לו מנוחת-לב בחלקו במה שיש בו ממידת ההסתפקות".


על הדברים הללו של רבנו אומר קארו בפירושו להלכות תלמוד תורה (ג, י):


"עוד הביא [רבנו] ראיה מההיא דגטין (סז ע"ב): רב יוסף איעסק בריחיא רב ששת בכשורי, אמר: כמה גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. וכבר נזהר רש"י מזה וכתב: דלרפואה היו עושין כן בימות השלג להתחמם ולהזיע".


נראים הדברים כי הייתה לרבנו גרסה שונה בתלמוד, שהרי לפי גרסתו של רבנו רב יוסף היה סבל קורות, ואילו לפי גרסתו של קארו רב יוסף היה טוחן בריחיים, ושתי המלאכות קשות מאד לכל הדעות. מכל מקום, נשים לב לתירוצו של קארו אשר נמשך בעיוורון מדהים אחר רש"י-שר"י, שהרי לפי רש"י, רב יוסף ורב ששת עסקו במלאכות קשות ומפרכות כדי לחמם את גופם בימות השלג! וכך אומר רש"י בגטין שם (סז ע"ב): "רב יוסף איעסק – לתלגא [=בשלג, דהיינו בימות השלג הקרים שהיו בבבל, וטחן] בריחיים, כדי שיתחמם ויזיע".


ואיני יודע את נפשי מרוב טמטומם של רש"י וקארו:


ראשית, וכי יעלה על הדעת שרב יוסף ורב ששת יטחנו בריחיים או ירימו קורות כדי להתחמם? האם לא יותר פשוט להדליק את התנור? או אפילו לעשות התעמלות בבית, מבלי לצאת החוצה לקור כדי לטחון בריחיים או לשאת את הקורות מתחת לכיפת השמים? וכי רב יוסף ורב ששת היו שוטים? ושנית גדולה מזאת, לפי רש"י וקארו הם עשו זאת "בימות השלג", אך מה לעשות, בבבל אין שלג... רב יוסף התגורר באזור פומבדיתא שבבבל, בקרבת העיר פלוג'ה שבעיראק של ימינו, והאקלים בעיראק הוא סובטרופי – אקלים שהטמפרטורה הנמוכה ביותר בחודש הקר ביותר עשויה לרדת לכל היותר לכשמונה מעלות... בנוסף לכך, כמות המשקעים באקלים הזה נמוכה מאד עד אפסית, כך שאין שחר לטמטום של רש"י, ואין קצה לסכלותו של קארו אשר הלך אחרי רש"י-שר"י בעיוורון השמור לסכלים בלבד.


קארו אינו מסתפק בטמטום הזה, הוא מוסיף לההביל, וזה לשונו שם:


"ואיני מבין כוונת רבנו, הלא 'נערים בעץ כשלו' אף כי סומים, כ