ערוסי מכחיש את האמת!

עודכן: 21 ביוני 2021

"ואני תמה על אנשים גדולים [בעיני עצמם ובעיני הפתאים] שעיוורה אותם התאווה והכחישו את האמת, והנהיגו לעצמם הקצבות [=תקציבים] בעד המשפטים [=פסיקת דינים בבתי-הדין] והלימוד [=לימוד התורה] ונתלו בראיות קלושות" (פירוש המשנה לרבנו הרמב"ם, מסכת נדרים ד, ג).


חז"ל ורבנו פסקו מפורשות שאסור לדיינים לקחת כסף בעבור פסיקת דינים, ופירטתי את כל פסקיהם ומוסריהם במאמריי: "כך היה הלל אומר: ודישתמש בתגא – חלף" (חלקים א, ב, ג, ד), "האם מותר לקרוא ליוסף קאפח בשם מארי?", "נטילת שכר בעבור פסיקת דינים", "מדוע הרמב"ם התנגד ללקיחת כסף בעבור לימוד תורה?" (חלקים א, ב, ג, ד, ה), ועוד.


ברם, למרות דברי חז"ל ורבנו המפורשים שהבאתי במאמריי לעיל, הובא לידיעתי שרצון ערוסי מכחיש הלכות מפורשות, וטוען בתשובה באתר "נצח ישראל" (ראו כאן) שמותר לדיין "לקבל תגמול מממסד רבני". ובכן, במאמר זה נבחן את תשובתו לאור אדני ההלכה והדעת.


נחל אפוא, בתשובתו שם, ערוסי מביא את דברי רבנו הארוכים במסכת אבות (ד, ז) אשר מכֻוונים כנגד הנהנים מכבוד תורה, דברי רבנו חדים ידועים ומפורשים וכבר הבאתים במאמריי שנזכרו לעיל. בסוף דברי רבנו, ערוסי פורשׂ את טענותיו, והראשונה שבהן נוגעת להלל הזקן. על הלל הזקן רבנו אומר בפירושו למסכת אבות שם: "וכבר ידעת כי הלל הזקן היה חוטב במקצועו, חוטב עצים ולומד לפני שמעיה ואבטליון והוא בתכלית העניוּת" וכו'.


נעבור עתה לעיין בתשובתו של ערוסי, ובה הוא טוען כך:


"רבנו בפירוש המשנה מדבר על לומדי תורה שדורשים לקבל כסף על-כך שהם לומדים תורה או על-כך שהם מלמדים תורה לרבים [וכלשון רבנו]: 'וקבעו לעצמם זכויות על היחידים ועל הקהילות, ועשו את השררות התורתיות חוקי מוכסים'. והרי הלל הזקן, לפני שנתמנה לנשיא ישראל עבד כחוטב עצים, ולא פשט ידו ולא דרש לקבל שכר על-כך שלמד תורה ('מה אני בחינם אף אתם בחינם'). אולם, ברור כשנתמנה לנשיא ישראל לא המשיך לעבוד כחוטב עצים, שהרי הלכה מפורשת בדברי רבנו, שתלמיד חכמים שמשמש כפרנס לציבור אסור לו לעשות מלאכה שאינה מכובדת בפני הרבים, וזו הלכה תלמודית. ואם-כן ממה הוא התפרנס? ודאי מתגמול שקיבל כנשיא ישראל".


כלומר, לפי ערוסי, הלל הזקן נטל תגמולים בעבור תפקידו כנשיא ישראל! ואפילו מורו ורבו יוסף קאפח היה גוער בו על התירוץ ה