בעקבות מנדל הטמבל

על המאמר: "האם מנדל הטמבל יקום לתחייה?" הגיב מאן-דהו, וזה לשונו:


לכותב המאמר,


אני מאמין שלמדת הלכות כבוד תלמידי חכמים, ופעילותו של הרבי מליובאוויטש היא דבר עצום וענק ממדים שאתה ואלפים כמוך לא עשיתם וגם לא תעשו.


אני עצמי אוהב את חב"ד ומעריך אותם על אדיבות לבם ועל הלב הרחב, ושכרם איתם, שאין לך דבר גדול ממזכה הרבים, ואף אם איני מסכים איתם לגבי דברים כאלה ואחרים, ונימוקיהם איתם, ונימוקיי איתי, ואולם...


אסור לדבר לשון הרע על יהודי צדיק וקדוש כמו הרבי מליובאוויטש, ובטח כשאין לך הבנה מוחלטת בשיטתו ובדברים שאמר, ודע כי תשלם חשבון כבד מאוד בשמים על פגיעה בתלמיד חכם וצדיק וקדוש כמותו, ואנוכי עפר ועפר לכפות רגליו.


אם יש בך יראת אלוקים, ולו המועטת ביותר, תצטרך לעשות תיקון גדול מאוד לנפשך ולבקש מחילה גמורה מהרבי בציונו בברוקלין, בפני עשרה, אחרת אין לך מחילה עולמית, לא בזה ולא בבא, כמו שאמרו רבותינו הקדושים: המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, וכן אמרו שאין לו חלק לעולם הבא.


נ.ב. זה עתה יצאנו מתענית תשעה באב, וכתבות כמו שלך מסבירות לי מדוע לא נגאלנו עדיין ובגלות מרה ונוראה, ה' יצילנו.


להלן תשובתי למר לוצאטו:


לכותב התגובה,


פעילותו של מנדל המין דומה לפעילותם של הנוצרים, הוא הִתעה את הרבים אחרי ההבל, ונעזר בתכסיסים בשקרים ובתעתועים כדי לקנות את לב העם. הוא לא בגדר חכם אלא בגדר מין שדינו: מורידין ולא מעלין. אכן למדתי הלכות כבוד חכמים, אך למדתי גם את שלושה-עשר יסודות הדת, וכן את הלכות יסודי התורה, והלכות עבודה-זרה, והלכות תשובה, וגיליתי שמדובר במין ארור אשר התעה רבים אחרי ההבל.


אהבתך לחב"ד הטמאים מקלקלת את השורה ומונעת ממך לראות את האמת נכוחה, הם שיחדו אותך ב"אדיבות לבם" וב"ליבם הרחב". כמו כן, כמו שאמרתי, הם לא "מזכים את הרבים" אלא מחדירים השקפות מינות אלילות ומדוחים, מטמטמים את ליבו של עם-ישראל, ומרחיקים אותנו ממילוי ייעודנו הנצחי – הקמת ממלכת כהנים וגוי קדוש.


חובה לגנות את המינים והרשעים ובמיוחד מינים ארורים כמו מנדל הנתעב. ומה שאמרת ש"אסור לדבר לשון הרע על יהודי צדיק", אינך יודע על מה אתה מדבר, כי מדובר ברשע ארור שמצוה לחרפו ולבזותו ולחשוף את רשעותו ומעלליו. כמו כן, איומיך ש"אשלם חשבון כבד מאד בשמים", הם דברי הבל מהובלים ואף דברי שחץ. וכדי להמחיש לך עד כמה דבריך הם הבל, אחזור שוב על הדברים: מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב, מנדל הטמבל שם רשעים ירקב – וראוי להמשיך ככה אלף אלפי פעמים, כי רשע ארור הוא.


בהמשך החלטת שאין בי יראת אלהים (כתבת אלקים בקו"ף, ואתה משבש ומסרס את השם הנכבד והנורא, כפי שחכמים הורו לעשות לשיקוצי