היוכל אדם לדעת את סוד העתידות?

לפי הרמב"ם, הדרך היחידה לידע את העתידות היא באמצעות קבלת נבואה מאת ה' יתברך. ברם, למרבה הפלא, לא מעטים קמים וטוענים שהם מסוגלים לידע את העתידות. אמנם, הם נזהרים מלטעון שהם נביאים, מפני שהם חוששים שמא יתמהו על טענת נביאותם, שהרי כבר נתפרסם שהנבואה היא מנת חלקם של השוטים והקטנים בלבד, ובעיני עצמם והשוטים הם ודאי אינם כאלה... ברם, הואיל והם טוענים את ידיעת העתידות, הרי שבפועל הם טועני נבואה מבלי לנקוב בשם המפורש "נבואה" מחשש שמא תתגלה תרמיתם כאמור.


בעבר התייחסתי בשני מאמרים לטענות הנבואה של שיקוץ קנייבסקי ("איך ניתן להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר?", "קנייבסקי וקולדצקי גומלין זה-את-זה", ואפשר גם לעיין: "נביא שהבטחותיו התקיימו – האם להאמין לו?"), אשר הבטיח לאחד משואליו כמה חודשים לפני בחירות תשע"ט מועד א, שלא יתקיימו בחירות מפני שהמשיח יבוא עד הבחירות. בפועל, לא רק שהבחירות התקיימו במועד א, התקיימו בחירות חוזרות במועד ב ושוב במועד ג ושוב במועד ד בשנת תשפ"א! ובמלים אחרות, הוא אמר שלא יתקיימו בחירות כלל ובפועל הם התקיימו ארבע פעמים ברצף! וביחס לביאת המשיח, מאז שינקלה דּוּדֵּל מדובלל השיער פער את פיו, לא רק שהמשיח איננו מגיע, ההיפך הגמור! הסיכויים למלחמה גוברים והולכים, והמזרח התיכון בוער כבר תקופה די ארוכה... כך שכל דבריו הם הבל מהובל מדובלל ומיובל.


א. שלבי בדיקת מגידי העתידות


כיצד אפוא ניתן לידע אם טוען העתידות אכן נשלח אלינו מאת ה'? וכיצד נוכל להסיר את מעטה התרמית וההטעיה מעל אותם כַּזָּבִים ונציל את נפשותינו מלהילכד ברשת מינותם? השלב הראשון לדעת רבנו הרמב"ם בזיהוי נביא אמת הוא בדיקת תוכן נבואתו, האם תוכנה עשוי להתאים לנבואה מאת ה'? וכֹה דברי רבנו בהקדמת פירושו למשנה (עמ' ד): "שיקרא [הנביא] לעבודת ה' ויזהיר על תורתו, ויצווה בני אדם על שמירת התורה בלי תוספת ולא גרעון [...] ויבטיח טובות לשומריה ועונש לעוברים עליה [...] ויצווה ציוויים ויזהיר אזהרות שלא בענייני הדת, כגון שיאמר הילחמו על עיר פלונית [...] או שיזהיר מלהרוג וכל כיו"ב".


ראשית, מתנאי הנבואה האמיתית שהיא תהיה "בלי תוספת ולא גרעון", ודי בזה כדי לשלול את כל האלילים והאטים האורתודוקסים אשר משום מה מתחפשים לאיכרים פולנים, שהרי הם הוסיפו וגרעו, שינו וערכו, מחקו וזייפו, ועיוותו את דת האמת לבלי היכר, עד שלמעשה הדת האורתודוקסית שהם מרוממים – כשמה כן היא, עוד כת נוצרית אשר מתיימרת להיות דת האמת (מקור השם אורתודוקסיה הוא בנצרות). וביחס לאיכרים הפולנים, זכורני ששוחחתי עם ניצולת שואה ביום מן הימים, והיא שיתפה אותי בשתי נקודות בלבד מאותה התקופה: הראשונה שהיא הייתה באושוויץ, והשנייה שהפולנים הארורים היו אכזריים הרבה יותר מן הגרמנים. ואיני יודע מדוע יש לחקות את מנהגי הלבוש של הגויים בכלל, ועוד את מנהגי הלבוש של הפולנים הרשעים הארורים אשר רצחו אנסו והתעללו בנשים זקנים וילדים.


שנית, מתנאי הנבואה שהנביא "יצווה ציוויים ויזהיר אזהרות שלא בענייני הדת, כגון שיֹאמר: 'הילחמו על עיר פלונית' [...] או שיזהיר מלהרוג וכל כיוצא בזה" – האמנם? האמנם האלילים והאטים גדולי האסלה עוסקים בענייני ביטחון או כלכלה? והלא כל מה שמעניין אותם זה התקציבים שלהם ומצידם שמי שישלוט כאן יהיו הפלסטינאים... גם לא מעניין אותם כהוא-זה המצב החברתי במדינה, ובמהלך חמש-עשרה השנים האחרונות הם הצביעו יחד עם הקפיטליסטים על כל החוקים אשר רמסו ודרסו את מעמד הביניים והשכבות החלשות.


***

נמשיך עתה לבחינת השלב השני בבדיקת אמיתת הנביא, והוא בחינת הנביא עצמו ואישיותו וכן בדיקת התוצאה – האם דבריו התגשמו? וכֹה דברי רבנו בהמשך דבריו שם (עמ' ה):


"כשיטען אדם שנתנבא והיה ראוי לה [=לנבואה], כלומר שיהיה מבעלי החכמה והדת, פרוש [מעולם התאוות], משׂכיל, כליל המידות הטובות [...] נֹאמר לו: