ה' אחד ושמו אחד (חלק ב)

בחלק א ניתחנו את מקורותיו של מחבר הקונטרס: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" וחשפנו את תעתועיו, כן נמשיך לעשות גם בחלק ב שלפנינו בס"ד. חובה נעימה היא לי להודות לידידי עורך האתר, אשר עורר אותי להבין את דרכי חכמים וכיצד לחשוף את תעתועי המינים.


"כוח הצדיק לתקן נשמות ולכפר עוונות"


נחל בדברי בעל הקונטרס בהמשך דבריו: "מה שיש כוח לצדיקים לכפר עוונות זה לא משום שהם סולחים לנו, אלא באופנים אחרים, כגון שהם מתפללים עלינו לה' שיסלח לנו".


והדברים תמוהים מאד, וכי יש צורך לציין שלא הצדיקים הם הסולחים? וכי לא ברור שהם לא אלהים? אלא ברור שמטרתו של מחבר הקונטרס לטשטש ולכסות על החסידים השוטים שקיבלו מרבותיהם שיש בכוח הצדיק לכפר להם על העוונות ולתקן את נשמתם. עוד הם מאמינים, שלאחר המוות הצדיק יכניס אותם למחיצתו בגן עדן, ועוד ועוד הזיות ושיבושים.


מחבר הקונטרס (המשויך לברסלב) משתדל בכל כוחו לנקות את עדר "החסידים" מאשמת הכפירה ביסודות הדת. הוא מנסה לתעתע כאילו אין כוונת החסידות לטעון שהצדיק מכפר, אלא שהוא מתפלל לה' שיכפר. אולם, מדברי רבו של המחבר: נחמן מברסלב, עולה שהמחבר הלז משקר, וכך נאמר בספר "חיי מוהר"ן" שכתב תלמידו של נחמן, נתן העזתי (סימן רצט):


"פעם אחת דיבר עמי בעניין שאי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם כשמתקרבין להצדיק האמת שבדור. ענה ואמר: קודם שנמצא הצדיק האמת בעולם יכולים להתקרב להשם יתברך מעצמו. אבל אחר שכבר נמצא הצדיק האמת בעולם אי אפשר להתקרב להשם יתברך באמת בשום-אופן כי אם כשזוכין להתקרב אליו [דהיינו ל"הצדיק האמת"]".


נמצא לפי נחמן, שהאדם חייב לעשות את "הצדיק האמת" מתווך בינו לבין בורא-עולם. ואם הוא בגדר מתווך (ובמלים אחרות אליל ושיקוץ) ברור שיש בכוחו גם לפעול פעולות אלהיות כגון למחול על עוונות. מכל מקום, דברים מפורשים אף יותר כותב נתן העזתי בסימן שֵׁד:


"שמעתי בליפויץ שהיה [נחמן] מדבר עם אנשי שלומנו דשם [=שמצויים שם] ואמר: 'מה אתם יכולים לעשות תשובה?! וכי מספיקים ימיכם וכוחכם כולכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם?! [=מי אתם בכלל פרעושים קטנים? אתם זקוקים לי ותלויים בי, לכן כרעו ברך ותשתחוו לפניי!] רק אני עושה תשובה בשבילכם ויש לאל ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד הנה. רק העיקר מעתה לא תעשו עוד. ואפילו מהיום והלאה איני מקפיד על השגגות שתעברו חס ושלום רק העיקר שעל כל פנים תשמרו עצמכם ממזיד', ועוד דיבר מזה הרבה".


ונתן העזתי ממשיך לההביל בסימן שז:


"שמעתי בשמו שאמר: אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו אני יכול לתקנו" וכו'.


בנוסף להחדרת ההזיה ש"הצדיק האמת" מכפר על עוונות חסידיו, דהיינו בנוסף להזיה שהוא בגדר של אלוה שמכניס את בני האדם לחיי-העולם-הבא – יש בדברי נחמן גם אמירה מפורשת שהוא בגדר אלוה, שהרי נחמן אומר כך: "אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל", כלומר הוא בגדר ישות שלמה ומושלמת, וגם זו גסות רוח עצומה.


נתן העזתי ממשיך לצטט את דברי שיקוץ נחמן, הפעם בסימן שט: