פנו לשיקוץ קנייבסקי והיוושעו!

ראו נא את הכתבה הבאה של "קופת החזרזיר", שם במפורש הופכים את קנייבסקי לאליל אשר מושיע את מאמיניו, בתנאי אחד – שהפתאים ימשיכו לתרום לקופת החזרזיר המת...


והנה לפניכם "פסק הדין" של שלושה מבכירי המינים שם רשעים ירקב:


"כוחו של רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי זצוקללה"ה [שם רשעים ירקב] במותו – גדול יותר מאשר היה בחייו, ותפילותיו למעלה לא ימעטו מהכוח שהיה להן למטה, והוראותיו בעינן עומדות, וכל מי שזקוק לישועה – שימשיך לעשות כמו שעשה בחייו של מרן זצ"ל, שיתרום לקופת העיר ויוושע...".


והם מוסיפים:


"מה שעושה הצדיק בחייו – עושה בפטירתו הרבה יותר, ויהיה מרן זצוק"ל מליץ יושר על כל התורמים והמסייעים, וברכתו תחול על כולם שיזכו לחוג את חג המצות בשמחה וברוב נחת".


כלומר, מי שיתרום ל"קופת החזרזיר" של המינים הארורים, שיקוץ קנייבסקי ישמש בעבורו מליץ יושר! ובמלים אחרות, מדובר בעבודה-זרה גמורה! שהרי יש לפנינו שיקוץ שמשמש כמתווך בינינו לבין בורא-עולם; יש לפנינו בית של עבודה-זרה והוא אתר האינטרנט והארגון של "קופת החזרזיר"; ויש לפנינו עבודה, והיא תרומה ל"קופת החזרזיר", אשר נועדה לבוא לידיעתו של שיקוץ קנייבסקי המת, והוא "בכוחו העצום" יפעל ישועות אצל הקב"ה!


והנה לפניכם פסק חז"ל ורבנו בהלכות תשובה (ג, יד–טו):


"ואלו שאין להן חלק לעולם-הבא, אלא נכרתין ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים: המינים [...] חמישה הן הנקראים מינים: [...] וכן העובד אלוה זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים [=עובדי המתים והקברים, עובדי האדמו"רים וה"גדולים", ושאר עובדי-האלילים כדי שימשכו להם שפע מבורא-עולם] – כל אחד מחמישה אלו הוא מין".


וראוי גם לצרף את פסק רבנו בהלכות עבודה-זרה (ב, א):


"עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך [...] ולא כוכב [...] ולא אחד מכל הנבראים [כגון שיקוץ קנייבסקי] [...] ואף-על-פי שהעובד יודע שה' הוא האלהים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה – הרי זה עובד עבודה-זרה".


דהיינו, אפילו כאשר העובד עובד את הנברא הזה כדי שישמש כמתווך או כ"מליץ יושר" בינו לבין בורא-עולם, הרי הוא בגדר של מין ועובד אלילים, ודינו הוא מורידין ולא מעלין כאשר יש סנהדרין אמת, וכדברי רבנו בהלכות ממרים (ג, א): "הרי זה בכלל המינים ומיתתו ביד כל אדם. [...] מורידין ולא מעלין כשאר המינים [...] – כל אלו אינן בכלל ישראל ואינן צריכין לא עדים ולא התראה ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהם עשה מצוה גדולה והסיר מכשול".


ונצרף גם את דברי רבנו בסוף שלושה-עשר יסודות הדת שבפירושו לפרק חלק: