עמל ורעות רוח וחרמות ותשובתם (חלק א)

עודכן: 22 בפבר׳ 2021

בקבצים אלה אנו מגישים לקוראים את כתב החרם שהפנו רבני ירושלים כנגד מָרי יחיא קאפח זצ"ל בעקבות כפירתו בהזיות ספר הזוהר, אך טרם שנעתיק את לשון הקונטרס ככתבו וכלשונו, נצרף את הפסקה האחרונה מסוף תשובתו של מָרי הישיש, אשר מסכמת היטב את רחשי ליבו: "ובה' בטחנו, כי אף אם יחשבו דוברי עָתָק האלה לבזותנו ולהשפילנו, אין בהם כוח לעשות אותנו שפלים ונבזים! כי ממקום קדוש נהלך, ה' אל אמת בפינו ובלבבנו ותרועת תורתנו הקדושה בנו" (הדגשים וסימן הקריאה במקור).


והנה עמוד השער של קונטרס החרם ככתבו וכלשונו (כל הדגשים במקור):


עמל ורעות רוח וחרמות ותשובתם

מאורעות ירושלים ת"ו ותימן (צנעא)

בשנת תרע"ה (1915)

***

תשובת הרב המפורסם לכל ערי התימן (צנעא) וכל אגפיה

הישיש יחיא בן שלמה קאפח הי"ו

משנת תרע"ד ליצירה ברכ"ה לִשְׁטַרֵי יום רביעי ח' באלול


[והנה לשון החרם:]


קול קורא מהיכל ה'


אנחנו החתומים מטה חכמי ורבני עיה"ק ירושלים ת"ו, בשומענו את השערוריה אשר נעשתה בארץ תימן, כי יצאו אנשים בני בליעל לחפור בורות נשברים ועזבו מקור מים חיים וידיחו בני עירם ויכו בלב התמימים הנאמנים לד' ולתורתו הקדושה, ויפערו פיהם לדבר סרה על ספר הזוהר הקדוש להתנא האלקי הקדוש רשב"י זיע"א, ועל ספרי המקובלים זיע"א שנתפרסמו ונתקבלו בכל תפוצות ישראל, ועל ספרי השולחן ערוך הקדושים, אוי להם מעלבונה של תורה, הסירו המצנפת והרימו העטרה, עפרא לפומייהו.


שמענו ותרגז בטננו נפלו פנינו וכשלו ברכינו, נשכבה בבושתנו ותכסינו כלימתנו כי המכשלה והפרצה הזאת עלתה בימינו, ועמדנו מרעידים בלב בהול ונכנע מפחד ד' ומהדר גאונו לקנֹאת קנאת כבוד ספר הזוהר הקדוש וכבוד מחברו הרשב"י זיע"א. עמדנו על רגלינו בלב אחד בהקהל ובקיבוץ הרבנים העליון ישמור אותם. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה, ופתחנו ארון הקודש והחרמנו האנשים החטאים בנפשותם המדברים סרה על הזוהר הקדוש וכיוצא בזה, וכן חובה על כל ישראל בהגיע מכתב זה לארצותם למקומותם יעמדו כולם לפני ארון ה' להחרים החטאים האלה! וזהו נוסח החרם!


בגזירת עירין ובמימר קדישין אנו מחרימין ומנדין ומשמתין ומקללין ומאררין, על דעת המקום ועל דעת הקהל הקדוש, בספר התורה הזה, בשש מאות ושלוש עשרה מצוות הכתובות בו, בחרם שהחרים יהושע את יריחו ובקללה שקילל אלישע את הנערים ואת גיחזי נערו, ובשמתא דאנשי כנסת הגדולה, ובשמתא דשמתיה ברק למירוז, ובשמתא דשמתיה רב יהודה לההוא עבדא, ובכל האלות והקללות והחרמות והנידויין והשמתות שנעשו מימות משה רבנו ע"ה ועד עכשיו.


בשם אכתריאל י"ה ה' צבאות, בשם מיכאל השר הגדול, בשם מטטרון ששמו כשם רבו, בשם סנדלפון הקושר קשרים לרבו, בשם בן ארבעים ושתים אותיות, בשם שבקע משה את הים אהיה אשר אהיה, בסוד שם המפורש, בשם ד' אלקי ישראל יושב הכרובים, בשם הגלגלים והאופנים וחיות הקודש ומלאכי השרת:


לכל איש או כנסיה וחבורת רשעים אשר ידברו סרה ויטילו פגם בקדושת ספר הזוהר הקדוש ומחברו הרשב"י זיע"א, ובכל ספרי המקובלים זיע"א, ועל ספרי השולחן ערוך, ארורים הם מפי השם הנכבד והנורא היוצא מפי כהן גדול ביום הכיפורים, ארורים הם בשמים ובארץ, ארורים הם מפי הגבורה, ארורים הם מפי אכתריאל י"ה ה' צבאות, ארורים הם מפי שר התורה, ארורים הם מפי האל הגדול הגבור והנורא, בעגלא תהא מפלתייהו, אל אלקי הרוחות השמידם והאבידם והכניעם והשחיתם והכריתם, מלאכי חבלה יפגעו בהם, ארורים הם בכל אשר יפנו, באסכרה תהיה מיתתם, יכם ה' בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשידפון ובירקון ורדפום עד אבדם, ילבשו קללה כמדם.


לא יאבה ה' סלוח להם ורבצה בהם כל האלות הכתובות בספר התורה הזה, ומחה ד' את שמם מתחת השמים והבדילם ה' לרעה מכל שבטי ישראל הם וכל הנלווים אליהם בכל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה, אמן כן יהי רצון. וגם נודיע כי הם כעכו"ם לכל דבריהם, שחיטתם נבילה, יינם יין נסך, גיטם אינו גט, וכו' וכו'. עד אשר ישובו מדרכם הרעה ויאמינו בכל חלקי התורה הנגלה והנסתר יחדיו יהיו תמים, ושלי"ב [=ושומע לנו ישכון בטח] ושמ"ר [=ושאנן מפחד רעה] ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום!


כ"ד החתומים בשעריך ירושלים בש"א [=בשבת א'] לחודש שבט, שנת תרע"ד לפ"ק:


הצעיר משה הררי ס"ט; שלום הדאיה ס"ט; יום-טוב ידיד הלוי ס"ט; שאול קצין ס"ט; אברהם סאלים ס"ט; יעקב חר'ן לופיס ס"ט; שמואל פאדרו ס"ט; אהרן עילי הכהן ס"ט; חיים סעדיא ס"ט; אברהם ביג'אג'ו ס"ט; חיים שאול דוויך הכהן; הצב"י יעקב חיים ס"ט; בן-ציון מרדכי חזן ס"ט; נסים אברהם בוארון ס"ט; אברהם ענתבי סקא ס"ט; יהושוע שהרבאני ס"ט; אליאו עבוד ס"ט; אברהם ענתבי ס"ט; אברהם פילוסוף ס"ט; אהרן חיים פירירה ס"ט; יצחק בכמוהר"ש עבאדי ס"ט; יחזקאל עזרא הלוי ס"ט; נתנאל חבובא ס"ט; אליאו דוויך הכהן ס"ט; יצחק סויסה ס"ט;


נאם יצחק דוד גראסמאן; ישעי' אשר זעליק ברי"ץ מרגליות; נאום רפאל מרדכי יצחק בהר"י שפירא ז"ל; יודא יעקב קיפערשטאך; נאם שניאור זלמן בהר"ר יצחק דוד נ"י; אברהם שמואל העשיל; נאם שמעון הורוויץ נ"י; יוסף ראפמאן; חיים ליב אווערבאך; אברהם בנימין ב"ר גרשון; נאם אברהם פרענקל; ישראל בן רייזיל; נאם משה מרדכי חמדאן; חיים וואללעס; נאם מרדכי זאב בראגד; יעקב בהרב ר' עקיבא ז"ל; נאם מרדכי דוד; אברהם אלי' בהרב הגאון מוהר"ר יחיאל מיכל זצ"ל; נאם שלמה מנחם וויינטרויב; נאם דוד מרדכי מפראגע; צבי קופמן; נאם משה פרידמאן; ישראל ראבינאוויץ קאחאנאיוער; משה יצחק בהר"ד אלי צמר ז"ל מלכ"ש ליבעצקי; אהרן צבי ב"ר ליפמאן ז"ל; מאיר לעויי; נאם צבי הירש ווייספיש; אברהם דוב בערקמאן; נאם וועלביל בן הערשיל; נחום בערינהאלץ; נאם אלטער יצחק; מאיר אלי' זילבערמאן; נאם מנחם שמואל במהר"י; ירחמיאל יוסף בהרה"צ רא"ם זצ"ל;


נאם יעקב ליב גאלדשטיין; אברהם שלמה בהרה"צ ישעי' אהרן זצ"ל; נאם חיים יצחק הכהן; יוסף אדלער; מאיר בנימין לפיקא; אלטער גרשון אשר בענדעראוו; יוסף מאטע אווערבוך; מנחם מענדיל בוכוואלד; נאם נח כץ; משה מנחם זונענשיין; הק' אשר בן מו"ה ניימאן ז"ל; מאיר פונק; יהושע בנימין ווייסענשטערן; מרדכי בערשקאוויץ; ליב ספעקטאר; נטע צבי ווייס מגיד יליד ירושלם; משה חיים הכהן; שמואל ב"ר דוד נחמן מלובלין; נחמן יוסף בן ה"ר נחמן יוסף זצ"ל; חיים יהודא ליב אויערבאך; שמחה בונם ווערנער; שמעון צבי פוקוויץ; יצ' שמעון שפיטצער סג"ל; יצחק מאיר הלוי הורוויץ; דוד בריז'ל; משה ארי' ליב שפירא; שמואל וויטענשטערן; אלי' נחום פרוש; זלמן בר"ד נ"י; מאיר שלום ב"ר נתן הלוי; דובער פארמעט; נחום רווטמאן; בן ציון ספרדי; אברהם דוד יעקובזאהן;


אברהם אהרן מלאעזא; חיים מיכל בהראזלל"ה לעווי; יוסף קדוש; יעקב אליעזר ב"ר אברהם חיים ז"ל; בצלאל ברוך פרידמן; אהרן אלי' קיעניגסבערג; אברהם יוחנן יאדלער; חיים שלמה ראזינטהאל; משה יצחק חעשין; נימן ליב הכהן; שניאול זלמן זקש; שלמה גרשון סאס; שלום ליב פדידיט; יעקב ארי' טרעסטעטער; יעקב ליב קלעצקי; שלמה נתן בר"י ענגער; טובי ליב ווילנער; יצחק ב"ר סעדיא הלוי; צבי שפירא; משה בן יעקב; אהרן מייבער; צבי הרש בלוו"א; חיים דוד הורוויץ; פסח מוזעט; דוד בריולעווי; אהרן אברהם בן הרה"צ משה זלה"ה.


הסכמת הרבנים הגדולים בית-דין הצדק דקהילות-קודש ספרדים אשכנזים פרושים חסידים ומערבים הי"ו


[א] היות שראינו מכתבים שבאו מערי תימן על השערוריה שעושים על ספרי הזוהר הקדוש וספרי הקבלה לדבר סרה עליהם ועל מחברם, וגם על ספרי