top of page

nathanarsenn

More actions

פוסטים בפורום

nathanarsenn
29 ביוני 2021
In :)
לאחרונה נתקלתי בקושיה שמטרידה אותי. בשנה האחרונה אני לומד באוניברסיטת בר אילן וכחלק מלימודיי נחשפתי גם למסורת של יהודי אתיופיה. התברר לי שיהודי אתיופיה מהווים מעין "תמונת מצב" של יהודים מבית ראשון. הדבר מתמיה כיוון שמצוות שמקורן בעל פה כמו מצוות תפילין שחיטה וכיו"ב אינן נהוגות בעדה. מה זה אומר לגבי אמיתות חלק מתורה שבעל פה הגורסת כי לפחות חלק ממצוות אלה נהוגות ממעמד הר סיני? האם מצוות תפילין כדוגמא התפתחה רק מאוחר יותר בימי בית שני? במידה ונגיד שלא כיצד יהודי אתיופיה לא הניחו תפילין? במידה ונגיד שכן זה סותר את הכלל שתפילין הלכה למשה מסיני.
0
20
940
bottom of page