תלמיד-משה
חבר אור הרמב"ם
+4
More actions

תגובות בפורום

עבור הרמב"ם סיפור המרגלים לא היה כרוך בחטא. האמנם?
In :)
תלמיד-משה
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
14 בינו׳ 2022
שמנה פרקים פרק ד: "ודע שאלו המעלות והפחיתיות אשר למדות לא יגיעו ויתישבו בנפש רק בכפול הפעולות הבאות מן המדה ההיא פעמים רבות בזמן ארוך[!!!!!] והרגילינו בהם, ואם היו הפעולות ההם טובות יהיה המגיע לנו מעלה, ואם היו רעו יהיה המגיע לנו פחיתות, ומפני שאין האדם בטבעו מתחילת ענינו בעל מעלה, ולא בעל חסרון, כמו שנבאר בפרק השמיני, והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מנהג קרוביו ואנשי ארצו, ואפשר שיהיו הפעולות ההם ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כמו שספרנו ותהיה נפשו חולה." מורי אדיר, לאור דברי הרמב"ם הנ"ל במו"נ, ולאור דבריו המפורשים כאן בשמונה הפרקים על האופן שבו רכישת תכונות אופי מצריכה חזרות רבות לאורך זמן רב, נראה לי בלתי נסבל לטעון כי הרמב"ם יסכים שאלוהים ציפה שהיהודים שעזבו את מצרים יזכו בתכונת הכוח (או כל תכונה - כולל אמונה מלאה באלוהים) תוך כמה חודשים במדבר בלבד. הטקסטים השונים של הרמב"ם כולם נראים מאוד ישרים במסר המאוחד שלהם, כי לא ייתכן שעם משועבד עמוק יזכה בכמה חודשים במדבר בתכונת החוזק הדרושה כדי לכבוש ולהיכנס לארץ ישראל ולנהל אותה ביעילות. כפי שאומר הרמב"ם, זה לוקח הרבה מאוד זמן - אכן הרמב"ם קובע בבירור במונחים שאינם פתוחים לעמימות או אי בהירות, שניתן היה לצפות שרק דור חדש שלם שנולד בחופש במדבר יעשה זאת.
0
0
עקידת יצחק, וגיד הנשה של יעקב: חלומות נבואיים או אירועים אמיתיים?
In :)
תלמיד-משה
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
19 בנוב׳ 2021
הנה הפרשנות הנטורליסטית המרתקת של הרלב"ג לאירוע של גיד הנשה - קריאה שלכאורה תואמת מאוד את העיקרון המפורסם של הרמב"ם ש"כבר ידוע שאנו מתרחקים תכלית הריחוק משינוי סדרי בראשית" (מאמר תחיית המתים, פרק ו, עמ' פח). https://mg.alhatorah.org/Full/Bereshit/32.25#e0n6 רלב"ג-תועלות - בראשית, לב' כה: "התועלת העשירי הוא להודיע מעלת יעקב. וזה, שכבר התקרבה מדרגתו למדרגת המלאך עד שנדמה לו שיאבק עימו. עם שיש במה שנשאר לו מהרושם מזאת הנבואה פרסום לאמיתת זאת הנבואה; וזה, שכבר נמצא צולע על ירכו כשהקיץ. ולזאת הסיבה נצטוינו שלא לאכול גיד הנשה אשר על כף הירך, כדי שיתפרסם לנו ענין זאת הנבואה הנפלאה; עם שיש בה גם כן רושם להאמתת ענין הנבואה אשר היא פינה מפינות התורה, וזה, שאם לא יאמן בנבואה תיפול התורה בכללה." https://mg.alhatorah.org/Full/Bereshit/32.33#e0n6 רלב"ג-ביאור הפרשה - בראשית, לב' לג: "והנה הסכמנו שיהיה זה ההתאבקות בעת השינה, לפי שהוא בלתי אפשר שיֵּרָאֶה לאדם מלאך ה׳ בזה האופן בהשתמשוֹ בכוחותיו הגופיות. וכבר הודיענו הרב המורה (ב: מא, מב) שכבר נשמט במקומות רבים זֵכֶר היות הנבואה בחלום או במראה, להִשָּׁעֲנוֹ שכל נבואה היא בזה התואר. ולזה לא זכר בזה המקום שתהיה זאת הנבואה בחלום או במראה. ואם יספק מספק ויאמר: איך יתכן שישאר לו מזה זה־הרושם, שהיה צולע על ירכו כאשר הקיץ? נאמר לו שזה אפשר אצלנו לאחת משתי סיבות: הסיבה האחת היא שאנחנו נראה התפעל כלי הנפש מהדמיונים שיהיו לאדם בעת השינה, לפי שהדמיונים ההם יניעו כלי הנפש הנעה־מה. וזה, שכבר תראה שיחלום האדם ששוכב עם אשה, ויראה קרי כאילו היה הפועַל שלם בהקיץ; וכן תמצא שיחלום האדם שהוא נופל ממקום גבוה, ויתנועעו איבריו מפני זה בעת השינה תנועה חזקה נפלאה, וזה מבואר מאד מן החוש. ולזאת הסיבה אפשר שיקרה לו כשראה שנקעה כף ירכו בחלום, שישאר לו מזה רושם במקום ההוא מצד תנועה תקרה לו, ולזה אפשר שקרה שמצא עצמו צולע על ירכו כאשר הקיץ. והסיבה השנית הוא שכבר יתעורר הדמיון לפעמים מהדברים שיתפעל האדם מהם בעת השינה. ולזה יקחו הרופאים ראיה חזקה על ענין החולי מחלומות החולה. והמשל, שאם יגע הישן בדבר קר — יחלום שהוא במים קרים, או שכבר ירד עליו השלג והכפור ומה שיִּדְמֶה לזה; ואם יגע בדבר חם — יחלום שהוא באש, או שהשמש מכה עליו ומה שיִּדְמֶה לזה. וזה דבר אין ספק בו, כי החוש יעיד על זה. ולזאת הסיבה תמצא שכאשר יגבר המותר הזרעי באדם ויתעורר לצאת — יחלום שהוא שוכב עם אשה. ולזאת הסיבה בעינה הנה כשיתחדש לאדם כאב בעת השינה — יחלום שכבר הוכה במקום ההוא בסיבת ריב היה לו עם איש־מה בחלומו, וזה ממה שיקרה הרבה גם כן לפי מה שהושג לנו בחוש. ובהיות הענין כן, הנה היה אפשר שקרה ליעקב בסיבת העמל שעמל בהעברת הנחל לכל אשר לו, שיתחדש לו כאב בכף הירך בעת השינה, ונדמה לו מפני זה בחלומו־של־נבואה שיתאבק עם זה האיש ושתקע כף ירכו בהאבקו. ולפי מה שזכרנו היו להתאבקות שנראה לו בעת השינה שלוש סיבות: הסיבה האחת היא חוזק הדבקות שהיה לו עם זה המלאך; והשנית — מה ששוטטה מחשבתו בהקיץ להמציא תחבולות להפיל עשו אם יקום עשו להכותו; והשלישית — הכאב שנתחדש לו בעת השינה בכף הירך."
1
0
הרמב"ם בעניין המוזיקה
In :)
תלמיד-משה
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
18 בנוב׳ 2021
האם הרמב"ם ישמח אם נקשיב לזה? 1) 2)
0
0
לרב אדיר שלום. האם לדעת הרמב"ם,(הרב) אמנון יצחק בחזקת מין ואפיקורוס?
In :)
פרשת וירא: אהדתם של ר' סעדיה ורלב"ג כלפי בנות לוט
In :)
תלמיד-משה
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
22 באוק׳ 2021
1) מורי אדיר, תודה על התובנה המעמיקה שלך. שאלתי כעת היא: לאור כל מה שכתבת כאן, האם אתה עדיין חושב, כפי שרמזת למעלה, שרמב"ם יסכים עם טענותיו של רלב"ג? להלן דבריו של רלב"ג: רלב"ג - (יט:לא-לב) ביאור הפרשה: "וכבר חשבו בנותיו שזה ההפסד קרה בכל הישוב, ולזה חשבו שלא יִמָּצֵא בעולם זולתן וזולת אביהן, ולזה השתדלו לחיות מאביהן זרע כדי שלא יִפָּסֵד המין האנושי." רלב"ג (יט:לז-לח) תועלות: "התועלת העשרים וארבעה הוא במידות, והוא שראוי שנשפוט בעניני הפעולות האנושיות לפי הכוונה בהם, לא לפי ענינם בעצמם. הלא תראה שבנות לוט, מפני שהיתה כוונתם טובה בזה הפועַל המגונה, נמצאו נעזרות בו מה׳ יתעלה, וזכו אל שיצאו מהן השתי אומות אשר מלאו הארץ בעת מתן תורה." 2) שנית, מדוע עלינו לחשוב שלהולדת עמים גדולים היא שכר - אכן סוג השכר שאלוהים נותן? אני שואל זאת כי למדנו במקום אחר מרס"ג שֶׁמַה שחשוב לאלוהים ולמצוינות אנושית זה לא כמות הילדים, אלא איכות הילדים! ממתי כמות הילדים הגדולה כשלעצמה היא מתנה אלוהית - כלומר לא רק מתנה רגילה אלא מתנה אלוהית - במיוחד אם העמים הללו הם עמים רשעים?!
0
האם רש"י והתוספות היו גדולים יותר מהרמב"ם?
In :)
תלמיד-משה
חבר אור הרמב"ם
חבר אור הרמב"ם
21 באוק׳ 2021
?
0