top of page

יאיר עוזרי

More actions

תגובות בפורום

תנחומים למכובדנו הרב אדיר
In :)
יאיר עוזרי
18 במאי 2020
1
0
האם מצוות מתנות לאביונים עדיין תתקיים בעידן המשיחי?
In :)
יאיר עוזרי
10 במרץ 2020
2
1
האם הרמב"ם כבר לא רוצה שנלמד את הפירוש שלו על המשנה?
In :)
יאיר עוזרי
29 במאי 2019
אכן גם אנוכי חשבתי להגיב בדיון אחר בפורום בעניין זה ולהציג את הדיוק מדברי רבנו בהקדמתו לחיבור : "בדין מדיני ישראל" שאכן הכוונה שאדם הרוצה לידע כיצד לנהוג הלכה למעשה אינו צריך לשום חיבור אחר. אולם אם אדם רוצה לידע לשם השכלתו כיצד הגיעו חכמים לתוצאה של דין זה או אחר יכול שיעיין בפירוש המשנה לרבנו שהוא אכן מיצוי של הדיון התלמודי. חשבתי להאיר עוד פן באפשרות של ההזדקקות לעיון בתלמוד מזוית נוספת והוא כדי לדעת לסתור סברות שיצוצו בראשם של אחרונים היפך הפסק ויאמרו שבכגון זה לא דברו חכמים. אתן דוגמא מובהקת ממסכת מגילה (ל"ב, ע"א בראש הדף) אודות הכלל שהקורא פותח ורואה ומברך , כלומר שהוא מברך וספר התורה פתוח והכתוב בו גלוי לעיניו. והנה אנו רואים ,לתמהוננו ולתדהמתנו, שרוב רובם של יהודים שומרי תורה ומצוות עושים ההיפך וכאשר אתה שואלם לפשר מעשיהם רובם לא יודעים אולם יש כאלה שמשיבים 'כדי שלא יאמרו ברכות כתובות בתורה' לכן חשוב שנדע את מהלך התלמוד בעניין ונשיב להם שכבר בזמן התלמוד היה מי שהעלה סברא זו ודחו אותה חכמים מההלכה. [כבר היה לי בעבר ויכוח עם 'בעלי בתים' (רובם 'ספרדים') ולא עזר לי שהצגתי בפניהם את פסק התלמוד ואח"כ את לשון רבנו ולא הועיל. גם כאשר הבאתי את דעת השו"ע בסימן קל"ט כדעת רבנו לא הסתפקו בכך. נאלצתי להביא בפניהם את פסק הרב עובדיה יוסף ב'יביע אומר' ועמדו משתוממין. אולם למרות כל זה רובם ככולם לא שינו ממנהגם לכסות הספר בעת הברכה הראשונה.]
3
0
bottom of page