top of page

Tal Yotam

בהשהיה
More actions

תגובות בפורום

חשמל בשבת
In :)
Tal Yotam
30 ביולי 2021
שלום לכולם. ומצאתי וקראתי תשובות יוסוף קאפח ורק מביא ציטוטים ולא ארחיב כעת. א) "אין לומר שבלחיצה על מתג החשמל נוצר ניצוץ אש, ונחשיב את הניצוץ הזה כהדלקה,...כי ניצוץ זה הוא אש של מתכת, שנוצר ע"י חיבור שני צדדי החוט החיובי והשלילי שבו, ואש של מתכת איננה אש". ב) "ודומה ניצוץ זה, לאש סינתטית שיוצאת כאשר משפשף בגד של שער או צמר בראשו". ג) "ומספר מארי- שהיו הילדים בתימן מורידים את הכובע ומעבירים את ה"שמלה" על הראש ומוציאים ניצוצות בחושך, וודאי שאין לברך על ניצוצות אלה (עדות חשובה למשכילים) ד) "מותר ליצור מעגל חשמלי ע"י בטריה ולכן מותר לכוון שעון יד דיגיטלי בשבת, כי הבטריה איננה מחוברת למקור חשמל ואין ביצירת מעגל חשמלי ע"י בטריה (ואני אומר שלא כן אלא זו פסיקה מוסתרת אשכנזית משוחדת ) עשיית מלאכה שאסורה בשבת". (ואני סותר את המשוחד שגם לא ע"י בטריה) ועוד... השיב שם: " ואין לומר שאין לנו כוח לגזור גזירות מדעתנו, כי כאן אין זה גזירה מדעתנו, אלא הרי דבר זה מציאותי ביותר" (וזה נכון! וחזק!) ואשוב לנושא שוב מתי שהוא. שבת שלום לכולם.
1
0
שיעור היקף הפאה לדעת רבינו הרמב"ם
In :)
Tal Yotam
16 ביולי 2021
שבת שלום לכולם.
0
0
שיעור היקף הפאה לדעת רבינו הרמב"ם
In :)
Tal Yotam
16 ביולי 2021
Content media
1
0
שיעור היקף הפאה לדעת רבינו הרמב"ם
In :)
Tal Yotam
16 ביולי 2021
Content media
1
0
האם משחקים הם מוקצה בשבת
In :)
Tal Yotam
11 ביוני 2021
שלום לכולם שאלה יסודית ונפוצה ויפה. וראיתי לנכון להשיב דעתי בזה. ואני אומר לידידנו היקר שאני חושב שלפני שאתה דן בסוגיות הקשורות לשבת ועניין הילדים אני חושב שפיספסת יסוד חשוב מאוד. והיסוד הזה שאני מכוון אליו הוא פסק הנשר הגדול הרמב"ם בספר מדע הלכות תלמוד תורה. (דרוש מקור) והכוונה היא לחנך את הילדים ששבת זה שבת, ויום חול זה יום חול. ולמרות שפני השבת בימנו רחוק מאוד מתקופת חזלנ"ו יש לחנך בכל מצב ועניין ששבת זה שבת. וזה היסוד החשוב. ולא אם מותר לאיש או לאבא בהיתר או איסור. אלא קודם כל החינוך לצאצאים. ומשם מדרכי חינוך תשכיל את האסור והמותר. אצלנו בקהילתנו השבת היא יסוד וערך עליון , ואני לא אפרט המסורת כאן. אבל יש להשכיל החינוך של ההורים לגבי השרשת השבת אצל "הבנים", וזה גם לגבי ימי חול קל וחומר בשבת. ואני רואה ושומע בחושים שהמצב כיום בחינוך השבת הוא הוא יותר טיקסי פרקטי, וללא יסודות העיקריים בחינוך הצאצאים. בימנו ידוע שהפנאי ממלאכה ללימוד אם תורה אם בכלל יותר גדול, אבל פה לא העניין ,העניין הוא השרשת יסוד השבת. ואסיים כאן ויש הרבה מה להרחיב בנושא החינוך. לשאלתך לגבי כדור בשבת; אני אומר שדעתי כדעת המחמירים שכדור בשבת לאיש ולאבא(הורים) הוא מוקצה גמור! הן לגופו והן למקומו. (גם ביום טוב). ואם הסתמכת על ההיקל של הבית יוסף שהכדור מותר בבית, אני מחמיר יותר מדרכי חינוך שגם בבית לא. וכל מה שציינתי כאן הוא מדרכי חינוך ,ולא לאיסור או היתר, אלא ליסוד השבת. ולמרות שהחוק האזרחי הממסדי לא מחייב בשבת את משחקי הכדור כמקצוע ממש, לא קשור לעניין ביסוד. לעניין לגו ,פאזלים, משחקי קופסה לסוגם, לא מצאתי שום איסור ביסודות השבת, להורים המחנכים. והנושא פתוח. לסיכום: אם מותר או אסור ,יש לחנך היסודות לצאצאים ששבת זה שבת. וגם אם יש התרים לעשות כן, יש לחנך ששבת זה שבת. שבת שלום לכולם.
bottom of page