top of page

איתמר שלו

30 | כפר סבא | בודק תכניות לבניה

More actions

תגובות בפורום

שאלה לחכמי האתר
In :)
איתמר שלו
11 במרץ 2024
למה מטופשת? האם הרשימה הזו אינה עונה על שאלתו על יצחק? הלל – חוטב עצים (יומא לה ע"ב); שמאי – בנאי (שבת לא ע"א); רב הונא – שואב מים, קרנא – תהי אקנקני (כתובות קה ע"א); שמעון הפקולי – נפץ, ר' יוחנן – סנדלר, ר' מאיר – לבלר (עירובין יג ע"א); ר' יהודה – סבל (נדרים מט ע"ב); ר' יוסי – שלח (שבת מט ע"ב); רב הונא ורב אושעיה – רצענין (פסחים קיג ע"ב); ר' אבא בר חנינא – חייט (ירוש' שביעית ד, ג); רב פפא – גנן (ב"מ קט ע"א); רב אחא – רועה (ב"מ צג ע"ב); אבא אושעיא – כובס (ירוש' ב"ק י, י); רב יוסף – סבל, רב ששת – טוחן (גטין סז ע"ב); רב כהנא – רוכל (קדושין מ); ר' חייא הגדול – בדד (ירוש' פסחים ד, ט); ר' חייא בר אבא – סוחר קטנית (כתובות כא ע"ב); ר' יהודה בן בתירא – חלפן (יבמות קב ע"א); אבא בר זמינא – חייט (ירושלמי סנהדרין ג); ר' דניאל – חייט (ויק"ר לב); ר' לוי – מוכר חלתית, רב עמרם חסידא – מוכר תכלת, רבנא אחוה דר' חיא בר אבא – מוכר תכלת (ע"ז לט ע"א); ר' שמעון – שזורי (דמאי א, א); ר' יהושע – נפח (ברכות כח); ר' יוסי – עושה מצודות (מנחות לז); ר' יהודה – נחתום (ב"ב קלב); ר' אדא – מודד קרקעות (ב"מ קז); ועוד ועוד (מתוך פירושו של קאפח להלכות תלמוד תורה שם). והדבר השני, מה הבעיה בנקודה למחשבה, שבמקום לציין שהנה, הרמב"ם מתנגד למאן-דהו — התורה, חכמי המשנה והתלמוד מורים לנו איך ולמי יש להתנגד. שהרי מה, אין זה ידוע לך שהיום, תמיד, תפישׂת "מי גדול ממי" היא זו שמכריעה? וכן ניתן, במקום לספר במה עבדו חכמי המשנה והתלמוד, להראות שהם אסרו זאת מפורשות, ולומר, וכי הם היו צבועים ושקרנים? זה לדעתי יותר אפקטיבי. וכן לא הרגשתי בנוח להגיב במקום שמכוון ל"חכמים בלבד", אז הערתי מה שהערתי.
0
דו"ח כספי של המועצה-הדתית קרית-אונו לשנת 2020
In :)
איתמר שלו
16 בינו׳ 2024
תודה
0
0
האם יש בהתקשרות לצדיק - עבודה זרה?
In :)
תביעה נגד ישראל בבית הדין הבין-לאומי
In :)
איתמר שלו
12 בינו׳ 2024
מתוך כתבה בגלובס אשר סיקרה את הדיון: פרק שלם הוקדש להתבטאויות בכירים ישראליים, המלמדים לטענת דרום אפריקה על הכוונה של ישראל, ומהווה הסתה ישירה אותה ישראל לא אוכפת. דרום אפריקה מפנה לאמירות של בכירים בישראל, חברי כנסת, עיתונאים ואנשי צבא. את הביטויים היא מגדירה ככאלו עם כוונה לרצח העם הפלסטיני. בין הגורמים שמצוטטים: ראש הממשלה, ח"כ ניסים ואטורי - "לכולנו מטרה משותפת אחת עכשיו - מחיקת רצועת עזה מעל פני האדמה", ח"כ בועז ביסמוט, ח"כ אביגדור ליברמן, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר האנרגיה ישראל כ"ץ וחברת הכנסת טלי גוטליב.  על רקע התבטאויות אלו, ביום שלישי הוציאה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה הודעה חריגה לפיה הם מבהירים כי "התבטאויות שיש בהן כדי לקרוא, בין היתר, לפגיעה מכוונת באזרחים בלתי מעורבים, נוגדות את המדיניות הנוהגת ועלולות להוות עבירות פליליות, לרבות עבירות הסתה".
0
0
אוכלין מן התורה
In :)
סגולת מתיא בן חרש
In :)
איתמר שלו
09 בינו׳ 2024
אתקשר אליו לקלל אותו
3
0
bottom of page