רש"י – ראש פרשני ההגשמה (חלק סט)

בשבת (לג ע"ב) אומר רש"י כך:


"שלם בגופו – שנתרפא מצליעתו". כלומר, לפי רש"י מאבקו של יעקב אבינו עם המלאך היה דומה להתגוששות של מתאבקים בזירה, וכבר הרחבתי בסכלותו זו בחלק לז, דוגמה ו.


***

בשבת (לד ע"א) סופר על רשב"י שיצא לשוק וראה את יהודה בן גרים, מסיבה כלשהי שלא נתבארה בתלמוד הוא "נתן בו את עיניו ועשהו גל של עצמות". ובכן, אין צורך לומר שרשב"י לא היה נביא וגם לא יעלה על הדעת שהיו לרשב"י כוחות כישוף דמיוניים. ברור אפוא שמדובר באגדה, דהיינו בביטוי חריף שנועד לבטא את השפעת כעסו של רשב"י על יהודה בן גרים.


ברם, רש"י פירש עניין זה כפשוטו, וזה לשונו שם: "גל מעצמות – כמת שנרקב בשרו ונפל מזמן הרבה". כלומר, לפי רש"י היו לרשב"י כוחות כישוף שבאמצעותם הוא חיסל את יהודה בן גרים, ואף גרם לכך שגופתו נרקבה באופן מיידי, כאילו היא עומדת כבר ימים רבים.


ועל חומרת תפישת אגדות חז"ל כפשוטן הרחבתי במקומות רבים – רק עם סכל ונבל.