למה החרדים מתעללים בתרנגולים?

מי שילך ברחובותיהם של צאצאי המינים בעשרת ימי התשובה, ייתקל עד מהרה בריח של סירחון עז וחריף. ככל שאותו אדם יתקרב למקור הסירחון הוא יגלה שמדובר בעשרות ולעתים מאות כלובים של תרנגולות מרוטות ועלובות מראה במיוחד, אשר דחוסות בצפיפות עצומה בתוך כלובים קטנים מאד, המונחים זה על-גב זה כמו מגדלים רבי קומות.


לתוך כל בליל הסירחון הזה נכנסים צאצאי המינים יחד עם נשותיהם וילדיהם, ומשלמים כסף כדי שהאחראים על כל פסטיבל הסירחון הזה יוציאו תרנגולת אומללה ומרוטה מתוך הכלוב החנוּק, ויסובבו אותה סביב ראשיהם ומעל מגבעותיהם הפרו-נוצריות של צאצאי המינים הללו. ברם, יהיה סירחון התרנגולות הדחוסות המרוטות והעלובות גדול ככל שיהיה, הוא כאין וכאפס לעומת סירחון השקפות המינות הנגעלות אשר עולה וזועק עד לב השמים.


מעל לכל, מדובר במנהג שיש בו חילול-שם-שמים גדול מאד, שהרי אדם משכיל שיתבונן במנהג האכזרי המטופש ונודף הסירחון הזה, יחשוב מיד שעם-ישראל הוא עם סכל ונבל, עם פרימיטיבי ונבער עובד אלילים אילמים, יותר גרוע מכומרי ההודים ההולכים על גחלים.


זאת ועוד, מנהג אלילי זה הורס פשוטו כמשמעו את מצות הווידוי והתשובה וכופר בציוויי ה' יתעלה לערוך חשבון נפש מקיף ואמיתי, מחדיר הזיות מאגיות פגאניות לעם-ישראל, מתעלל בבעלי חיים, מכניס סירחון לערים כאמור, ומדרדר את עם-ישראל לסכלות ולטמטום.


ועתה אסביר וארחיב מעט את דבריי:


מנהג זה הורס את מצות הווידוי וחובת התשובה מפני שהוא למעשה מחליף אותם! הוזי ההזיות אשר אוחזים במנהג, מאמינים שהתרנגול "סופג" את כל העוונות והפשעים שדבקו בהם, ולאחר סיבוב התרנגולת המרוטה מעל מגבעותיהם הם נקיים וטהורים לפני ה' יתעלה. ואם אכן כך, מדוע יש צורך ביום הכיפורים? מדוע חובה עלינו להתענות ולהתוודות?


כמו כן, מדובר במנהג שיש בו כפירה בתורה ועקירת מצוה חשובה מאד ממנה – שהרי התורה חייבה אותנו לשוב אל ה' יתעלה בבכי ובתחנונים, ואילו המינים וצאצאיהם החליטו על-פי מנהג זה שאין בזה צורך, די בסיבוב הזוי ופגאני של תרנגולות מרוטות מעל לקרקפות...


זאת ועוד, המנהג הזה מחדיר הזיה מאגית לליבו של עם-ישראל, שהרי מנהג זה מחדיר את ההזיה שניתן ללבֵּן לזכֵּך ולטהר את הנפש באמצעות סגולה פגאנית, דהיינו סיבוב התרנגולת האומללה מעל לקרקפת פועל כסגולה מאגית פגאנית, כביכול יש בכוחו להשפיע על ה' יתעלה שמו! וכבר אמרנו במקומות רבים כי החדרת הזיה מאגית משחיתה את המחשבה – שהרי אם המאגיה והכישוף שרירים וקיימים בתחום מסוים מתחומי החיים, הרי שהם שרירים וקיימים בכל שאר תחומי החיים, וכך התועים הולכים מדחי אל דחי, ומהזיה להזיה.


נקודה נוספת, המנהג הזה גורם לצער בעלי חיים, וכן להחדרת סירחון וזוהמה לתוך הערים, ועם חכם ונבון אשר עריו נראות כמחראות עמוסות בהררי זבל, מחלל שם שמים! שהרי הוא אמור להוות דוגמה ומופת לחיי חברה שלמים ומתוקנים, ולא לסירחון ולרפש.


ולבסוף, מנהג זה מדרדר את עם-ישראל לסכלות ולטמטום, כי אמונה מטופשת כזו אינה יכולה לשכון בקרב בני האדם הנבונים והמשכילים, רק במוחותיהם הרקובים של צאצאי המינים.


מקור המנהג


מנהג זה מופיע לראשונה ב"אוצר הגאונים" (יומא, עמ' 62), וכך נאמר שם:


"כעשרים יום או כחמשה-עשר יום קודם ראש השנה קולעין חותלות הרבה, ועושין חותלת אחת על-שם כל קטן וקטנה שבבית וממלאין אותה עפר וזבל בהמה, וזורעין בהן זרעונין של חטין ושעורין ופול המצרי או מיני קטניות וקורין אותן פרפיסא... וצומחין אותן זרעונין כטפח כשני טפחים, וכל אחד ואחד מאותן תינוקות לוקח את החותלת ומסבבה על ראשו שבע פעמים ואומר: 'זה תחתי זה תמורתי זה חלופי', ומשליכה לנהר".


האם באמת תשובה זו נכתבה על-ידי גאון? אין בידי ראיה שלא, כך שייתכן שהיה איזה "גאון" הוזה הזיות ששרבט את ההבלים הללו שנקראים "תשובה", וכמו שראינו במאמרים אחרים שהאיֵ "גאון" היה ממכשירי הספר "שעור קומה" דהיינו ממכשירי ההגשמה, וכן שהוא האמין שספרות ההיכלות הינה חלק מהספרות הנאמנה של חז"ל, וחלק מן התורה-שבעל-פה. ואם כך, אין לי צל-של-ספק שאם הוא היה חי בימינו הוא היה ממעריצי הקבלה וההזיות. קצרו של דבר, קבל האמת ממי שאמרו, ו"גאון" שמתעה את עמֵּנו אחר התהו דינו כדין המינים.


ברם, כפי שנראה לקמן, ספרות הגאונים זויפה על-ידי שוחרי הקבלה הפגאנית, כך שייתכן מאד שגם תשובה זו זויפה – שהרי מסורת הגאונים האמיתית שמסר לנו רס"ג, הינה מסורת של ישרות הדעת והמחשבה, ומסורת של מלחמת חורמה בכפירה ובמינות. לפיכך, או שמדובר בזיוף, או שמדובר בתשובה שכתב "גאון" אירופי שדינו הוא מורידין ולא מעלין.


ועתה נבחן את עצם התשובה הזו, כי שאלה גדולה קמה וניצבה כנגדה: מדוע יש צורך "לכפר" על העוונות והפשעים של הילדים והילדות הקטנים? מהי הַשּׁוֹטוּת הזו? וכי הם בני דעת? וכי הם בני עונשין? וכי יש להם עבירות וחטאים ופשעים שיש לכפר עליהם? ולא רק שמדובר בהשקפה שהיא סכלות גמורה, חמור מכך, הדבר מזכיר לי את הכומרים הנוצרים הרשעים המתעללים קשות בילדים ובילדות, ומטילים את האשמה על הילדים והילדות שהם אלה אשר חטאו ופשעו "ופיתו" את הכומרים להתעלל בהם ולעשות בהם מעשי סדום ותועבה. בדומה לכך, גם הנשים נחשבות בנצרות כמהות הרוע וכאשמות בכל החטאים והפשעים.


ומי לדעתכם עט על התשובה הזו כמוצא-שלל-רב? ובכן, לא טעיתם, שוב זהו רש"י-שר"י, אשר בכל מקום שהוא מצא הזיה הוא עט עליה והנציח אותה, ולעתים אף ניפח אותה.


וכך כותב רש"י הטמא בפירושו למסכת שבת (פא ע"ב), ד"ה פרפיסא:


"פרפיסא – עציץ נקוב שזרעו בו, ובתשובת הגאונים מצאתי שעושין חותלות מכפות תמרים וממלאין אותן עפר וזבל בהמה, ועשרים-ושתיים או חמש-עשרה יום לפני ראש השנה עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית, וזורעים לתוכן פול המצרי או קטנית וקורין לו פורפיסא, וצומח, ובערב ראש השנה נוטל כל אחד שלו ומחזירו סביבות ראשו שבע פעמים ואומר: 'זה תחת זה, וזה חליפתי וזה תמורתי', ומשליכו לנהר".


בשלב זה טרם חדרו סיבובי התרנגולים, ותוספת רעה זו חדרה כנראה מאוחר יותר.


שערי תשובה – תשובות הגאונים?


בפרק זה נלמד על זיופי המינים שהזכרנו לעיל ואשר השחיתו קשות את ספרות הגאונים. ובכן, ישנו קובץ מפורסם של תשובות שנקרא "שערי תשובה", הוא נדפס לראשונה בסלוניקי בשנת 1801 (נדפס שנית בלייפציג שבגרמניה בשנת 1857), ומובאות בו כ-350 תשובות "גאונים". הנני מערער בתוקף על ההזיה שניתן ללמוד רבות מתשובות אלה על תקופת הגאונים, כי המינים וצאצאיהם הם אלה שהעתיקום והדפיסום: והמינים כידוע גם הושפעו מאד מהנצרות הפגאנית וגם היו אלופי הזייפנים והסלפנים, כך שתשובות אלה, כמו שאר "תשובות הגאונים" אשר הועתקו ונדפסו בארצות אדום, עברו הגהה עיבוד ועריכה קשה תחת ידיהם של המינים וצאצאיהם אשר לבם ערל ואוזניהם אטומות ורגליהם וידיהם ימהרו לזייף לסלף ולעוות.


מכל מקום, ישנה תשובה אחת בקובץ התשובות הזה אשר מיוחסת לרב ששנא גאון (פעל במאה השביעית לספירה). תשובה זו מתארת את מנהג הכפרות כמנהג נפוץ ורווח אשר נטוע עמוק בבבל, אך הדבר לא יעלה על הדעת: גם כי לא יעלה על הדעת שמנהג זה היה נפוץ ורווח בבבל זמן קצר יחסית לאחר חתימת התלמוד ולא יהיה לו שום זכר בתלמוד, וגם כי לא יעלה על הדעת שהמנהג הזה יהיה כל-כך נפוץ כמו שמתואר ורש"י-שר"י לא יעוט עליו כמוצא-שלל-רב כמו שהוא עט ומטפח ומנפח כל הזיה מאגית פגאנית שחדרה לדת משה.


גם המהדיר של קובץ שערי תשובה (מילר, 1857) הבין שהיא מאוחרת, וכך הוא כותב בספרו: "מפתח לתשובות הגאונים" (עמ' 22): "בכי"ה חסר ר' ששנא, ובאמת נראה שהיא מאוחרת כדברי צונץ". ולא רק הם, היו חוקרים נוספים שערערו על קדמותה של התשובה הזו כמו גינצבורג (גנזי שכטר חלק ב, עמ' 2–3), וכן גרטנר שכתב מאמר בעניין, נדפס בתוך "עיוני תפילה מנהגים ותולדות" (עמ' 323–330). והיו עוד כמותם, אשר לא היו קרובים לדרך האמת ואולי אף סטו לדרכי המינים, אך אפילו הם לא היו יכולים להתעלם מן השקר הגלוי.


והנה לפניכם לשון התשובה הזו (תשובה רצט), בשתי הפְּסקות לקמן:


"רב ששנא גאון ז"ל. וששאלתם, האי שאנו רגילים לשחוט ערב יום-הכפורים תרנגולים ואין אנו יודעים מנהג זה למה? אי משום תמורה, מאי שנא תרנגול מבהמה וחיה? הא ודאי קושיא היא [האמנם ודאי קושיה היא? ושוטה גמור המשיב הזה]. ויש לומר שיש בה שני טעמים:


אחד שתרנגול מצוי בביתו של אדם מבהמה וחיה; ועוד, יש במקומנו עשירים שעושים תמורה אילים, ועיקר מבעלי קרניים דמות אילוֹ של יצחק אבינו, לפי"ז לא דבר קבוע הוא; ועוד שמענו מחכמים ראשונים שאף-על-פי שיש מי שעושה תמורה בבהמה שדמיה יקרים, תרנגול מובחר לפי ששמו 'גבר' [...] וכיוון ששמו 'גבר' [...] מהני ומעלי".


עד כאן לשון התשובה, והשמטתי את כל סדר הכפרות ואמירת הפסוקים ואביאו לקמן בדברי החמוֹר המפורסם העונה לשם אָשֵׁר. על-כל-פנים מדברי השואל עולה, שמדובר במנהג וותיק וקבוע: "האי שאנו רגילים לשחוט", אך לא יעלה על הדעת שהמנהג הזה יהיה מנהג וותיק וקבוע כ-150 שנה לאחר חתימת התלמוד הבבלי ולא יהיה לו שום זכר בתלמוד הבבלי.


כמו כן, המשיב הזה מטומטם במיוחד, שהרי הראיה המרכזית שלו לצדקת המנהג ולביסוסו היא מכך ששם התרנגול הוא גם "גבר", ואיני יודע איך הוא הגיע לַשּׁוֹטוּת הנחותה הזו. זאת ועוד, ראינו שמנהג זה בתחילה לא נועד לגברים, אלא לילדים ולילדות הקטנים...


כמו כן, בסוף התשובה מובא קטע שלא נזכר בדברי החמוֹרים האירופים שיובאו לקמן:


"ועושה כסדר הזה שבע פעמים [אמנם, לפי החמוֹרים לקמן יש לעשות כסדר האמור רק שלוש פעמים], ואחר כך מניח ידו על ראש תרנגול ואומר: 'זה יצא למיתה תחת זה', ומניח ידו על ראש המתכפר ואומר: 'תיכנס אתה פלוני בן פלוני לחיים, ולא תמות'".


ומי מסוגל להעלות על דעתו שניתן להימלט מעונש מיתה באמצעות סיבובי תרנגולות? האם אדם שאבות-אבותיו עמדו לרגלי הר סיני מסוגל להאמין בכזאת סכלות ומינות נחותה? לפיכך, קרוב לוודאי שלא רב ששנא הוא זה אשר כתב את התשובה, וכדברי החוקרים. אמנם, אם היא הייתה מופיעה בכמה מקורות קדומים נוספים אולי היה מקום להסתפק בזה.