top of page

כסיל אורתודוקסי מתעתע וכפייתי

עודכן: 22 במרץ

הכסיל האורתודוקסי המתעתע לא נח ולא שקט, ולאחר שהוא התעקש מאד-מאד שאתייחס להמשך דברי סכלותו, החלטתי להוסיף ולהתייחס אליו בפעם האחרונה, שלא יהיה חכם בעיניו. והנה המשך דברי הסכלות של הכסיל האורתודוקסי המתעתע וגם הכפייתי:


בשם ה' א-ל עולם [וקריאה שכזו לפני דברי מינות היא חירוף וגידוף השם הנכבד והנורא!]


שלום וברכה לשרידים אשר מבקשים את ה' [ושוב הוא מתיימר להיות איש אמת, ושוב הוא מחרף ומגדף שם שמים], אני הוא זה ששלחתי לך את התגובה בשם "והגית בו יומם ולילה". ראשית כל צר לי על שחסמת את חשבוני הקודם ונהגת בדרכי אותם אלה שאתה קוראם מינים שכך הם השיבו למלחמתו רבי יחיא קאפח בחרמות ונידויים... ועוד איני יודע מה רצונך שתדע שמי, אבל הפעם כתבתי את שמי שמא תקצוף חמתך מעל חוכמתך ותמחק שנית את תגובתי בתואנה שלא כתבתי את שמי... וכעת אשיב על דבריך ראשון-ראשון ועל אחרון-אחרון:


א) גם חכמי האמת לא יחמקו מן הטעות כלשון הרמב"ם במכתבו לעדת מרשיליא (אגרת תימן): "שכל אותם הדברים של גזירת הכוכבים... אינם אלא טיפשות, ואם תחפשו ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה... אל יקשה זאת בעיניכם שאפשר שנעלם מהם באותה שעה" – כי בן אנוש לא ימלט מן הטעות, ואתה בסכלותך הודית שהינך נסמך על הרמב"ם והשוות את אותו רעיון לנביא(!), ובאומרי שאינך נסמך על חז"ל כוונתי לומר שחוץ מזעקתך (הנכונה) שאסור להבין אגדות חז"ל כפשוטן, עדיין זה לא מתרץ על הכל, כגון מאמריך על השדים שיש ממאמרי חז"ל שאי אפשר לפרשם אחרת (ראה חגיגה ט"ז ע"א).


ב) קראתי את מאמרך "תפיסות נוצריות בחצר חב"ד" ואשיב, זה שכתוב (תניא פ"ב): "ונפש השנית מישראל היא חלק אלו-ה ממעל ממש", אין הכוונה חלילה שכל אחד ואחד הוא אלוקים [=מסלף את שם ה'] (או לפחות חלק) אלא הכוונה שה' נפח מתוכו, ראה ספר המצוות לצמח צדק (שרש מצות התפילה פרק לא): "כמו ע"ד משל לגבי הנפש היא התפשטות כח ממנה אבל אינה ערך למהות ועצמות הנפש", ואל תסלף את דבריו מתוך בורותך בעניינים אלו אתה נוהג בדיוק כמו היחס של רש"י לחז"ל (היו שהבינו מושגים אלו כגון הרב יחזקאל סופר). ובנוגע לממוצע, ראה מה שכתב רבינו ביסוד השביעי על משה רבינו: "...שהוא מדבר עם ה' יתברך בלא אמצעיות מן המלאכים", וודאי שאין הכוונה ששאר הנביאים עברו על היסוד החמישי, ועשו סרסור, אלא מפני שאינם יכולים לעמוד מפניו, אבל ודאי שכולם יודעים שהכל מכוון אליו יתברך (אעיר ואומר שאף עם זה אני לא מסכים מסיבות אחרות, אבל אין זה מינות).


ג) מה שכתבת על הראב"ד שנהג בהתנשאות, אמת הוא, אבל אין זה הופך אותו למין, ובשום מקום לא הודה בגשמות הא-ל. ודבריך הם הבל ורעות רוח, ואף פעמים רבות הוא הוכיח את רבינו על טעותו וכל המפרשים לא הצליחו לתרץ את דעת רבינו (ולא אכנס אתך כעת לפלפולים בדיני טומאה וטהרה).


ד) חלילה לי מלעשות דברי תורה דברי רפואה, אלא כוונתי לומר שבזכות לימוד התורה ה' משגיח עלינו (ואף זהו כוונת רוב הרבנים ולא את עצם דברי התורה כסגולה, ראה מו"נ ג, נא).


ה) במאמרך שם סטית בסכלותך משיטתך אשר כתבת במאמרך "הייתכן שחז"ל היו כסילים", שמדרשי חז"ל אינם באו לפרש הפסוקים אלא לומר מוסר בפני עצמו, ועל זה מיוסד הדוחק שלך במאמר חז"ל וחזרנו לפשוטו כך שהטענה עומדת במקומה. ואוסיף עוד את מה שאמרו חז"ל ש"רבנן לא צריכי נטירותא" (ב"ב ז ע"ב), וכך פסק רבינו בהלכות שכנים (פ"ו ה"ו).


ז) במאמרך שם ענית רק על טענת שבט לוי (מזכיר את הדוחק של הכסף משנה בהלכות אבלות פ"ד ה"ד, שהרי מפורש אומר רבינו 'ולא זוכין בכח גופן'), ואיישב דברי מפני שלא הארכתי: מחד גיסא הם מינים ולכן איננו נשהה עמהם שמא נלמד מדרכיהם התועים, אבל מאידך גיסא הם תינוקות שנשבו לכן אני כן מעריך אותם על מצות ההגנה על הארץ.


ח) פה כבר דבריך מבולבלים מפני סכלותך, שהרי מה בכך שהם עושים מצוה בהגנה על הארץ אם הם כופרים ומינים? ועוד שזהו כל שיטתך לא להתייחס למצוות שכל ה"גדולים" מפני שהם מינים, ואצטט ממגילת העצמאות: "תבטיח חופש דת" נגד "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך", ופה נפלת קשות שסתרת את כל שיטתך במלחמה נגד הכופרים שכמה מצוות שהם עושים קנו אותך.


ואוסיף עוד דבר אחרון שגם אם דרכם של האורתודוקסים הוא מינות, מפני מה אתה תקפתני על מינות, וכי זה שהגנתי עליהם זה אומר שאני מסכים עם כל דבריהם? ואחזור ואומר שבוז יהיה לך אם תחסום לי גם חשבון זה.


והנה תשובתי לכסיל האורתודוקסי המתעתע והכפייתי:


א) לא בגלל שלא פרסמת את שמך חסמתי את חשבונך אלא ובעיקר כי אתה כסיל כפייתי, וגם "אִם תִּכְתּוֹשׁ אֶת הָאֱוִיל בַּמַּכְתֵּשׁ בְּתוֹךְ הָרִיפוֹת בַּעֱלִי לֹא תָסוּר מֵעָלָיו אִוַּלְתּוֹ" (מש' כז, כב). אגב איני מאמין ש"חיים אורדמן" זהו שמך, אתה משקר, ויש לי הוכחה לכך, שהרי המערכת של האתר מאפשרת לי לראות ממי נשלחים אלי המיילים (לא רואים זאת באתר) וכמעט כל בקשות החברות הרבות ששלחת היו ממשפחת אסרף תחת שמות פרטיים שונים כגון: שמואל, יעל, יהודה, ברכה, ועוד. ואיך פתאום הפכת ממשפחת אסרף למשפחת אורדמן?


ב) אתה טוען שבגלל שאני חוסם אותך הנני נוהג בך בדרכם של המינים שחסמו את מארי יחיא קאפח, ובכן מה הקשר? וכי כל מי שחוסם את הכסילים הוא בהכרח נוהג שלא כדין ושלא כְּשורת הצדק? אתה ראוי שינהגו בך בדרך הזאת, כי אתה כסיל גמור! ומארי יחיא לא היה ראוי שינהגו בו בדרך הזאת כי הוא היה איש אמת. קצרו של דבר, כל ספר משלי גדוש באזהרות מפני הכסילים, ולכן הנך דמגוג עלוב ומתעתע שמצוה רבה להתעלם ממנו ולחסום אותו.


ג) טענת שהשוויתי את הרמב"ם לנביא, ובכן, זה שקר וכזב, והנה ראיה נוספת שמצוה לחסום אותך שהרי אתה מייחס לי דברים שלא אמרתי, וכבר ייחסתי להרמב"ם טעות גדולה מאד, במאמר: "רבנו לא היה אלהים", ובמקומות לא מעטים רמזתי לטעות הזו בתוך דבריו. והואיל ואתה כסיל גמור, אומר לך באופן ברור: הרמב"ם לא היה אלהים וגם לא נביא, אך אין צורך לחפש כל הזמן מקורות לדבריו ואסור לחשוד בו שמא הוא סילף וזייף, כי כבר הוּכח שהוא נאמן למסורת התורה-שבעל-פה שמסרו לנו חכמים עליהם השלום. ועד שלא תמצא מקום שבו רבנו סטה מדברי חז"ל ביסודות הדת סתום את פיך כי אתה מוציא לעז על מסורת התורה-שבעל-פה. עוד טענת שיש ממאמרי חז"ל ש"אי אפשר לפרשם אחרת", דהיינו שחייבים לסבור שהם האמינו בקיומם של שדים וכיו"ב. ובכן, זה שאתה לא מסוגל להבין אחרת לא אומר שלא ניתן להבין אחרת, ולכן חדל מלהשליך את טמטומך על חז"ל. ואת מה שלא הצלחת להבין במסכת חגיגה הסברתי במאמר: "הרמב"ם והרמב"ן – יחי ההבדל הקטן! (חלק ג)".


ד) טענת שקראת את המאמר: "תפישות נוצריות בחצר חב"ד", והוספת וטענת שמנחם-מנדל לא היה מין ארור שהִתעה את עם-ישראל אחרי ההבל, והבאת ראיות לפי דמיונך מן המינים. ובכן, זו הוכחה נוספת מדוע מצוה גדולה ורבה לחסום אותך שהרי אינך מסוגל לזהות מינות כאשר היא ניצבת לנגד עיניך, "וְעַתָּה לֹא רָאוּ אוֹר בָּהִיר הוּא בַּשְּׁחָקִים" (איוב לז, כא).


כמו כן, כתבת כך:


"זה שכתוב (תניא פ"ב) 'ונפש השנית מישראל היא חלק אלוה ממעל ממש' אין הכוונה חלילה שכל אחד ואחד הוא אלוקים [=שוב מסלף] (או לפחות חלק) אלא הכוונה שה' נפח מתוכו".


ובכן, אם ה' אלהים "נפח מתוכו" לפי דמיונך הרי שהאדם הוא חלק אלוה ממעל ממש, שהרי אלהים נפח את נפש האדם מתוכו, ומתוך דבריך הוכחתי את דבריי וחשפתי את סכלותך.


ביחס לדברי המין ה"צמח רשע", אין לי צורך להתייחס לגיבובי דברים שאינם מובנים.


ביחס לטענתך שדבריי על רש"י הם "דברי בורות", ובכן, מינותו של רש"י-שר"י הוּכחה במאות מאמרים, וטענתך שסילפתי את דברי רש"י-שר"י "מתוך בורותי" מעידה כאלף עדים דווקא על כסילותך הממאירה ועל אהבתך למינים וליהדות המינות האורתודוקסית הכעורה.


ביחס ל"ממוצע המחבר", ובכן, המלאך הוא שליח בין הנביא לה'-אלהים-אמת, והשקפה זו אינה עבודה-זרה, אבל הטענה שבשר ודם הוא זה שמקשר בין האדם לבוראו היא כן עבודה-זרה – שהרי לפי דבריך מותר לעשות "ממוצע מחבר" בין האדם לבוראו, ואם כך, מדוע שלא יהיה מותר לעשות פסילים וצלמים שיחברו בין האדם לבוראו? וכי ניתן ללמוד מן המלאכים שמנבְּאים את הנביאים, שמותר לו לאדם לעשות לעצמו מתווכים ומליצים לבורא-עולם?!


ה) לגבי הפוחז מפוסקיירא (המכונה הראב"ד), לא אני הוא זה שקראתי לו מין, אלא הרמב"ם, שהרי הרמב"ם מכנה אותו כמי ש"יותר תועה מן הבהמות", ואף שהפוחז לא הודה בהגשמת האל ברחל בתך הקטנה, הוא בהחלט ערער מאד על יסוד שלילת הגשמות. וכל מי שמערער על יסוד מיסודות הדת הוא בגדר מין ואפיקורוס, לא רק מי שטוען בפיו את הגשמת האל. ולא לחינם רבנו קובע שגם מי שמערער על יסוד מיסודות דתנו הוא מין ואפיקורוס, כי המינים הארורים מכסים ומסתירים את מינותם בתכסיסים רבים ומגוונים, כדי להתעות ולתעתע ולמשוך את העם לדרכי מינות ולהשקפות פגאניות, אשר ישרתו את תאוותיהם וזימותיהם.


והנה דברי רבנו בסוף שלושה-עשר יסודת הדת בעניין זה:


"וכאשר יפקפק [אפילו רק יפקפק] אדם ביסוד [אחד] מאלו [שלושה-עשר] היסודות הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, וחובה לשׂנוא אותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר: 'הֲלוֹא מְשַׂנְאֶיךָ יְיָ אֶשְׂנָא וּבִתְקוֹמְמֶיךָ אֶתְקוֹטָט' [תה' קלט, כא]".


כל-שכן מי שהִתעה רבים אחרי ההבל, וערער על יסוד שלילת הגשמות ביד רמה כירבעם. ופעם נוספת הוכחת את בורותך בדרך האמת, הנך אפוא כסיל ורשע שמתחזה לאיש אמת.


וביחס לטענתך שבמקרים רבים הפוחז מצא טעויות הלכתיות אצל רבנו, ובכן קאפח ואחרים כבר פירקו את רובן המוחץ של השגות הפוחז, ונתגלה שהן נבובות וריקות ורעילות מאד. ודי בכך שהוא היה מסופק אם יש לה' יד ורגל ועין ומעיים כדי לשלוח את כל ספריו למחזורית.


ו) ביחס ל"תורה מגנא ומצלא", כבר הסברתי היטב את העניין הזה במאמרים שנוגעים לעניין, וכבר הוכחתי בשלל מאמרים שדעת הכומרים האורתודוקסים היא שהתורה משמשת כסגולה פגאנית לתועלת גשמית בעולם-הזה, ואף מביאה לנסים גלויים במלחמות. ולמה אתה דומה? לנוצרים הכסילים שזועקים שהם מייחדים, שהרי הם אומרים בסוף שילושם "והכל אחד"...


כמו כן, מה שהפנית למורה (ג, נא) כראיה לכך שמותר להפוך את התורה לסגולה פגאנית, מדובר בהתעיה חמורה מאד, שהרי רבנו שם עוסק בהשגחה על האדם השלם אשר לא מסיר מקרבו את ה' אלהיו – ואדרבה, רבנו מסביר שההשגחה המופלאה הזו נוגעת אך ורק לאותם יחידי סגולה מובחרים. כלומר, אין שם אפילו רמז לכך שהם מגנים על אחרים בהשגתם. כל-שכן וקל-וחומר יושבי הישיבות וגדולי האסלה המינים, אשר מתעים את העם בהבל ובתהו, ואפילו על עצמם לא הגנו בשואה ומתו במיליונים באלף אלפי מיתות משונות ומחרידות.


ז) אגדות חז"ל לא נועדו לפרש את הפסוקים כפשוטם, זוהי שיטתי וזוהי דרך האמת, ובעניין זה כתבת דברי בלע מעולגים שלא ניתן להבין מאומה מטמטומם. וביחס לדבריך ש"רבנן לא צריכי נטירותא", ובכן בימינו הם צריכים מאד, ולכן רבנו כתב את הקדמתו לפרק חלק וכן מאמרים רבים נוספים, כדי להגן על דעתם הנכונה, וממי? מכסילים כמוך! וכבר הסברתי את דברי רבנו שציינת בהלכות שכנים, במאמר: "תורה מגנא ומצלא: התורה מגינה ומצילה?".


ז) ביחס לשבט לוי, מה שרבנו אומר "ולא זוכין בכוח גופן" כוונתו לכך שהם לא זוכין לא בנחלה ולא בביזת הארץ, ורבנו בהלכה שם מדגיש זאת שוב ושוב. ברם, לפי דבריך, שיש להבין מאמר זה באופן כללי וגורף, שבט לוי בכללותו פטור גם ממלאכה, והיכן נאמר כדבר הרע הזה? ורבים מחכמי המשנה והתלמוד היו כהנים ולוויים שעבדו לפרנסתם ולא נהנו מכבוד תורה.


זאת ועוד, הלכה זו נאמרה בהלכות שמיטה ויובל, ברם בהלכות מלכים ומלחמות נאמר במפורש (ז, ד): "אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". ברור אפוא שבהלכות שמיטה ויובל דוּבָּר על מלחמת רשות ולא על מלחמת מצוה, שהרי לא יעלה על הדעת שהקב"ה יחייב את החתנים והכלות שזה עתה נישאו לצאת למלחמה, ויפטור שבט שלם מלצאת לעזרת אֶחָיו בצרה! ולכן בהמשך הלכות שמיטה ויובל לעיל נאמר: "לא עורכין מלחמה כשאר ישראל". כלומר, שבט לוי אינם חייבים לצאת למלחמות רשות ומצוה כשאר ישראל, אלא אך ורק למלחמת מצוה. כמו כן, לא יעלה על הדעת שאפילו הנשים יהיו מחויבות לצאת ולהילחם, ואילו שבט לוי יקבל פטוֹר לשבת בבית כשהנשים נלחמות. ועל-כל-פנים, במאמר שבו עסקתי בזה: "שירות בצה"ל ליושבי הישיבות" גם הוכחתי שלא יעלה על הדעת להתייחס לחברת המינות החרדית כ"שבט לוי", ולא רק בגלל שהם הולכים בדרכי מינות שממיטים על אומתנו ייסורים איומים, אלא גם מטעמים הלכתיים תורניים ברורים כשמש.


עוד טענת שבמאמרי "שירות בצה"ל ליושבי הישיבות" עניתי "רק על טענת שבט לוי", ובכן, זה שקר נוסף, שהרי במאמר הנדון הקפתי טענות רבות ומגוונות, והשבתי על כולן.


ח) ביחס לטענתך שצה"ל הוא צבא המינות, הסברת זאת כך: "מחד גיסא הם מינים ולכן איננו נשהה עמהם שמא נלמד מדרכיהם התועים, אבל מאידך גיסא הם תינוקות שנשבו לכן אני כן מעריך אותם על מצוות ההגנה על הארץ". ובכן, חיילי צה"ל לא עונים לשום הגדרה של מינות, ודבריך הם הוצאת דיבה בהחלט, והיה רתוי לך ללמוד ממעשיהם הטובים שמחרפים את נפשם כדי להציל את עם-ישראל. והם גם לא בגדר של "צאצאי מינים" (תינוקות שנשבו), כי צה"ל אינו מחנך ומטיף להשקפות של מינות, וזאת בניגוד לעולם המינות האורתודוקסי.


כמו כן, כפיות טובתך המחפירה מעידה דווקא על מינותך שלך, כי רק מין ארור יעז לומר על הצבא שמגן עליו ומאפשר לו לחמם את הכיסא ולכתוב דברי בלע, שהוא צבא של מינות. וכפיות טובתך המחפירה נובעת משנאתך לארץ-ישראל ומאי-רצונך לשרת ולהגן עליה. כלומר, נוח לך לטעון שצה"ל הוא צבא של מינות כדי לפטור את עצמך מחובת אהבת ארץ-ישראל.


אגב, אם היה באמת מדובר בצבא של מינות אסור היה להעריך אותם, כי אסור לדון לכף זכות את המינים בשום פנים ואופן, כך שטענתי שהנך כסיל גמור גם בעניין זה – עומדת בעינה.


ט) עוד טענת ש"מה בכך שהם עושים מצוה בהגנה על הארץ אם הם כופרים ומינים?", ובכן, אתה שומע את עצמך? "מה בכך"? והלא זהו היסוד והבסיס לקיומנו ולחיינו כאן בארץ! וזאת לעומת יושבי הישיבות אשר הוגים בתורת-מינות ומחללים-שם-שמים ומנציחים את ריחוקנו מה'-אלהים-אמת, וממיטים ייסורים נוראיים על עם-ישראל בהשקפות המינות שלהם. וזו ראיה נוספת למינותך, כי רק מין ארור יעז לכפור כך בטובה כל-כך גדולה כדי לקיים את דמיונותיו.


י) ציטטת ממגילת העצמות: "תבטיח חופש דת" וטענת שזו השקפת מינות. ובכן, דבריך סכלות, כי דברים אלה נוגעים לכל אדם גם ליהודים וגם לגויים. יתר-על-כן, לפי הדברים הללו אין שום מניעה לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהרי יש חופש לעם-ישראל לבחור בדרך האמת! וזאת בניגוד מוחלט לדרך המינות של האורתודוקסים, אשר חונקים את דרך האמת בכל אמצעי אפשרי, ונלחמים מלחמת חורמה בהשקפות האמת ובמסורת-האמת של התורה-שבעל-פה. קצרו של דבר, רבותיך המינים חוסמים את הדרך לכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואילו מגילת העצמות מאפשרת זאת, ואף בונה את התשתית לייסוד ממלכת כהנים וגוי קדוש: בעידוד לימוד המדעים ופיתוח הארץ, ובבניית צבא חזק אשר יגן בעוז על גבולותינו ועל ערינו.


ומה שטענת שזה בניגוד ל"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אין זה מנוגד כלל ועיקר, כי "מגילת העצמות" למעשה מאפשרת לעם-ישראל להחליט, ואם עם-ישראל יחליט בבחירות דמוקרטיות וברוב גדול שנהפוך לממלכת כהנים וגוי קדוש, אף אחד לא ימנע זאת – חוץ מהחרדים, מפני שדרך האמת תשפוך אור על חשכת תאוותיהם וזימותיהם ותעלוליהם. אגב, לשיטתך, מדוע החרדים אינם בונים לעצמם צבא ומקיימים את "שופטים ושוטרים" וכו'?


יא) בטענתך האחרונה כתבת כך: "גם אם דרכם של האורתודוקסים הוא מינות, מפני מה אתה תקפתני על מינות, וכי זה שהגנתי עליהם זה אומר שאני מסכים עם כל דבריהם?". ובכן, גם אם אינך מסכים עם המינים על כל הדברים, הרי שאתה בעצמך בגדר מין וכופר, הואיל ואתה נתפס בעוונם על דברי המינות שהנך מסכים עמהם, ודי לך להסכים עמהם בדבר מינות אחד כדי שתיקרא מין וכופר ואפיקורוס – כל-שכן שאתה כופר בדרך האמת, וכל-שכן שהוכחת לעיל שהנך מסכים עמם ביסודות המינות שעומדים בבסיס תורת מינותם האורתודוקסית.


יב) טענת כנגדי "שבוז יהיה לך אם תחסום לי גם חשבון זה", ובכן הוכחתי שבוז יהיה לי אם לא אחסום את חשבונך, כי ארור אתה מאד, וכסיל גדול מאד שאין לו תקווה ותקומה.


"עֲווֹנוֹתָיו יִלְכְּדֻנוֹ אֶת הָרָשָׁע וּבְחַבְלֵי חַטָּאתוֹ יִתָּמֵךְ, הוּא יָמוּת בְּאֵין מוּסָר וּבְרֹב אִוַּלְתּוֹ יִשְׁגֶּה" (מש' ה, כב–כג), "דֶּרֶךְ רְשָׁעִים כָּאֲפֵלָה לֹא יָדְעוּ בַּמֶּה יִכָּשֵׁלוּ" (מש' ד, יט).


כסיל אורתודוקסי מתעתע וכפייתי
.pdf
הורידו את PDF • 180KB

188 צפיות4 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

4 Comments


משה בורגן
משה בורגן
Dec 12, 2023

הרב אדיר, פעם ראשונה שמישהו שולח לך תגובה עניינית ורצינית (אפשר לומר שהתביישתי בשבילך...) ועדיין לא ענית לו על הכל, וגם חבל שחסמת אותו, ועוד שזה סתימת פיות שלא מתאימה לך כלל. אני מאד סקרן מה יש לו לענות בלשונו המליצית

Like
Replying to

אסרף, רק 5 לייקים עשית לעצמך הפעם? בתגובה שבמאמר הקודם עשית לעצמך 11 לייקים...

כמו כן, מעולם לא ראיתי כסיל שכל-כך סקרן מה יש לעצמו לענות לעצמו בלשונו המליצית...

Like

נדב דולב
נדב דולב
Dec 12, 2023

מצווה לחסום את אסרף העקשן שקרן ונודניק.


Like
bottom of page