פנינים מדברי מָרי יוסף קאפח

מתוך הספר "תורת חובות הלבבות" מהדורתו

כדי לעצור את התחלפות החלונות, הניחו את סמן העכבר בתוך התמונה

"שלא יאמין שיש אלהות לזולתו אע"פ שאינו עובדו, כגון שיאמין באיזה רוח או שד שיש בכוחו להועיל ולהזיק, כי זה סעיף מסעיפי עבודה זרה".

שם, עמ' שמ, הערה 1

"'אעתקאד' [בערבית] – הדעה וההשקפה שנצטיירה בלב מתוך מחקר וידיעה" (תורת חובות הלבבות, עמ' לא, הע' 94).
וזו הידיעה שרבנו הרמב"ם ורס"ג מדברים עליה בכל מקום, לא סתם אמונה שטחית שמתקבלת במסורת, וכקלות קבלתה כך קלות נטישתה.