בגנות ההיתר להתפרנס מהתורה

פרק ג -- ואין תוכחה
פרק ב -- כי הכסף יעוור
פרק א -- ייחוד ישראל
?פרק ו -- שבעים פנים לתורה
פרק ה -- יום הזיכרון לשואה
פרק ד -- לא תתגודדו
פרק ז -- סיכום