אוג׳ 3

מה ההסבר ל"יום המוכן לפורענות"?

3 תגובות

נערך לאחרונה: אוג׳ 5

תעניות ה, ג:

 

  ותשעה באב, חמישה דברים אירעו בו--נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ; וחרב הבית בראשונה, ובשנייה; ונלכדה עיר גדולה ובית תור היה שמה והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש; ובו ביום המוכן לפורענות, חרש טורנוסרופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו, לקיים "ציון שדה תיחרש" (ירמיהו כו,יח; מיכה ג,יב)."

 

מה מתכוון הרמב"ם לציין במה שאומר על תשעה באב שהוא 'יום המוכן לפורענות'? והאם ניתן ללמוד מכך שהיום הזה הוא יום 'לא מוצלח'?

 

 

 

כמו כן, יש לצרף לכאן את מה שכתוב בפיה"מ תענית ד, ח: (שוב אני מתנצל שאין לי כרגע את הנוסחה של מרי קאפח שמן הסתם היא ברורה יותר לקורא בן ימינו):

 

אמר רשב"ג לא היו י"ט לישראל כט"ו באב ויוה"כ כו': מה שחייב להטביל הכלים כולם מפני שהיו מתערבות זו בזו ובלי ספק היה בכל ההמון נשים בלי טהורות וכמו כן באנשים בלי טהורים: והנשים הנאות והיפות שבהם היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך שאין אשה אלא ליופי. והמיוחסות כשלא היו נושאות חן בעיני רואיהן היו אומרות אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה שאין אשה אלא לבנים: ובחרו יום חמשה עשר באב לפי שבו נסתלקה המגפה ממתי מדבר בשנת הארבעים כי המות היתה הרבה בכל תשעה באב ובשנה האחרונה נסתלקה והמתינו עד חצי החדש ואז בטחו בנפשם והאמינו בעצמם והרגישו בו רצון הבורא והשבת אפו וסילוק חמתו מהם ולפיכך עשו אותו משם והלאה יום משתה וששון:

א) הוא היום שאותו הכין הקב"ה לפורענות לעם ישראל, כלומר לחורבן בית המקדש.

 

ב) למיטב זיכרוני, לפי המדרש בכל שנה ושנה בתשעה באב אנשי דור המדבר היו מתים, ובשנת הארבעים חדלו למות, ואז ידעו שיותר לא ימותו מעם ישראל בעוון חטא המרגלים, ושהם עתידים להיכנס לארץ ישראל בקרוב. ולכן שמחו שמחה גדולה.

א) לא זכיתי להבין את דבריך. יום מוכן לפורענות + ביהמ"ק הראשון נחרב בו+ ביהמ"ק השני נחרב ב + חורבן ביתר + נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ + נהרגו ביום זה בכל שנה ושנה בדור המדבר. האם לפי הרמב"ם כל זה מקרה ביום זה? מדוע היה צריך הרמב"ם להוסיף את תוספת המילים האלה "ובו ביום המוכן לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע... את ההיכל"?

 

ב) מה שציינת בסעיף זה, הובא בדברי בשם הרמב"ם בפיה"מ, ולא זכיתי להבין מה הייתה כוונתך לומר או להוסיף בזה.

א) יום המוכן לפורענות, יום שאותו הכין הקב"ה לחורבן בית המקדש ולכל שאר הפורעניות, וכמו שהקב"ה הכין יום פורענות לסדום ועמורה, ולדור המבול, ולמצרים, ולכל שאר הרשעים, וכיו"ב.

 

ב) מכיוון שהדגשת את הדברים היה נדמה לי שיש משהו לא ברור.

Newest Posts
  • חיפשתי באתר ולא מצאתי התייחסות כלפי כשרות הבשר בארץ, הרב אמנון יצחק במשך 40 שנה בהרצאותיו מדבר על בעיית הכשרות והשחיטה של הבשר, ניסיתי לברר בעצמי עד כמה שידי משגת וגיליתי שיש בעיות לא רק בכשרות אלא גם באחסון הבשר, ולכן באופן אישי הפסקתי לאכול בשר, האם השחיטה בארץ תואמת להלכה?
  • רב מסוים טוען כי החתן צריך לחבוש כובע בטקס החתונה שלו כי מכיוון שהוא כמו מלך לכן כובע הוא כמו הכתר שלו. זה נראה כמו רעיון מעורר מחשבה. אולי נוכל לומר שבקהילה בה אף אחד לא חבוש כובעים בדרך כלל, זה יהיה ייחודי ומיוחד לחתן לעשות זאת - ובכך לציין את מעמדו המלכותי. מה תהיה השקפת הרמב"ם בעניין זה - במיוחד בנסיבות של ימינו?
  • מישהו שאל אותי לאחרונה: האם יש סמכות הלכתית אמינה המתירה - במיוחד לאדם עני - רק מזוזה אחת לכל הבית - כלומר בכניסה לבית?
אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה.

ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!