Lighthouse

אור הרמב"ם

דַּע אֶת אֱלֹהֵי אָבִיךָ וְעָבְדֵהוּ

"בְּשֵׁם ה' אֵל עוֹלָם"

קריאה לדרך האמת

בקריאתו ההיסטורית המהדהדת של אברהם אבינו (בר' כא, לג), פותח רבנו הרמב"ם את כל ספריו. וכך כותב מָרי יוסף קאפח ב"מורה הנבוכים": "ברור כי פתיחה זו באה בעקבות האמור באברהם אבינו [...] לרמוז כי פעולתו בספר זה היא המשך קריאתו של אברהם לפרסם את אמִתַּת יחוד ה' בעולם".

הרמב"ם ראה את עצמו כממשיך דרכו של אברהם אבינו, ממשיך דרכו המחשבתית והפילוסופית, ממשיך דרכו בקריאה לכל באי עולם לייחוד ה', וממשיך דרכו בעמידה איתנה ונחושה כנגד דעות נפסדות והשקפות זרות.

וזו הסיבה שרבנו פותח את ספרו "משנה-תורה" ב"ספר המדע" - בהלכות שמטרתן להאיר את שׂכלו של האדם בדעת, לרוממו לבחון ולבקר חידושים בעין המחשבה, לְשַׂגְּבוֹ למעלת אהבת האמת, ולהדריכו ליסוֹד היסודות ועמוד החכמות – לידיעת ה' יתעלה ויתרומם.

אור הרמב'ם.jpg

© כל הזכויות שמורות לה' יתברך ויתעלה. ולכן, כל מי שרוצה להפיץ ולהאיר את אור הדעת בקרב הראויים לכך, תבוא עליו ברכה.

כל הדעות והרעיונות במאמרים ובסרטונים הם על דעת מחבריהם ובאחריותם.

כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי האמת הללו של מָרי יוסף קאפח הם מאור רב עוצמה:

"שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד" (מבוא לתלים, עמ' יד).

זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי!